Kierunki, stopnie i formy studiów

Studia pierwszego stopnia - forma kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci posiadający co najmniej świadectwo dojrzałości, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunkach prowadzonych w AWF Katowice uzyskuje się tytuł zawodowy licencjata.

Studia drugiego stopnia - forma kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunkach prowadzonych w AWF Katowice uzyskuje się tytuł zawodowy magistra.

Jednolite studia magisterskie - forma kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci posiadający co najmniej świadectwo dojrzałości, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia. Po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich uzyskuje się tytuł zawodowy magistra.

Studia mogą być prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Studia stacjonarne - forma studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu kształcenia jest realizowana w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów. Studia niestacjonarne - forma studiów wyższych, inna niż studia stacjonarne, wskazana przez senat uczelni.

 

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII - 5-letnie jednolite studia magisterskie 

 • kierunek Fizjoterapia 

 

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO - 3-letnie studia I stopnia

 • kierunek Wychowanie Fizyczne

Specjalność:
- wychowanie fizyczne i taniec i artystyczne formy aktywności ruchowej
- wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
- wychowanie fizyczne i edukacja oraz rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

 • kierunek Sport

Specjalność:
- trener wybranej dyscypliny sportu

 • kierunek Turystyka i Rekracja

Specjalność:
- rekreacja ruchowa z odnową psychosomatyczną
- pilot wycieczek

 • kierunek aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym

Specjalność:
- trening w otyłości i chorobach przewlekłych
- trening osób starszych i niepełnosprawnych

 

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO - 2 letnie studia II stopnia

 • kierunek Wychowanie Fizyczne

Specjalność:
- wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa
- wychowanie fizyczne i trening sportowy
- wychowanie fizyczne i opiekun osoby starszej / asysten osoby niepełnosprawnej
- wychowanie fizyczne i funkcjonalny trening zdrowotny osób w średnim i starszym wieku

 • kierunek Turystyka i Rekracja

Specjalność (więcej):
- turystyka aktywna,
- turystyka alternatywna,
- turystyka i rekreacja zdrowotna

 

 • kierunek Trener Osobisty z Dietetyką Sportową

Specjalność:
- trener przygotowania motorycznego
- coaching w treningu zdrowotnym i sportowym

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ - 3-letnie studia I stopnia:

 • Kierunek Zarządzanie:

Specjalności:

- Zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią
- Zarządzanie sportem,

 • kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne 

​​Specjalnośći:

- Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego
- Zarządzanie kryzysowe

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ - 2-letnie studia II stopnia:

 • Kierunek Zarządzanie: 

Specjalności:

- Zarządzanie organizacjami sportowymi i turystycznymi
- Zarządzanie bezpieczeństwem