Studia

Studia pierwszego stopnia - forma kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci posiadający co najmniej świadectwo dojrzałości, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunkach prowadzonych w AWF Katowice uzyskuje się tytuł zawodowy licencjata.

Studia drugiego stopnia - forma kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunkach prowadzonych w AWF Katowice uzyskuje się tytuł zawodowy magistra.

Jednolite studia magisterskie - forma kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci posiadający co najmniej świadectwo dojrzałości, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia. Po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich uzyskuje się tytuł zawodowy magistra.

Studia mogą być prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Studia stacjonarne - forma studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu kształcenia jest realizowana w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów. Studia niestacjonarne - forma studiów wyższych, inna niż studia stacjonarne, wskazana przez senat uczelni.

Wydział Fizjoterapii prowadzi jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na kierunku fizjoterapia.

Wydział Wychowania Fizycznego prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach turystyka i rekreacja oraz wychowanie fizyczne, studia pierwszego stopnia na kierunkach aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz sport i studia drugiego stopnia na kierunku trener osobisty z dietetyką sportową. Wydział WF prowadzi również stacjonarne studia doktoranckie (trzeciego stopnia) w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej.

Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku zarządzanie. Na studiach pierwszego stopnia realizowane są specjalności zarządzanie sportem oraz zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią, a na studiach drugiego stopnia - zarządzanie organizacjami sportowymi i turystycznymi oraz zarządzanie kapitałem ludzkim.