Nauczyciel akademicki

POWRÓT DO MIEJSCA PRACY NAUCZYCIELE AKADEMICCY

W związku z trwającą epidemią koronawirusa zobowiązuje się wszystkich nauczycieli do przestrzegania zasad postępowania podanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisów BHP.

Zwracamy w szczególności uwagę na następujące zasady:  

 1. Unikanie zgromadzeń i zachowanie bezpiecznej odległości między osobami (min. 2 m).
 2. W przestrzeniach wspólnych na terenie budynków obowiązuje zasłanianie ust i nosa.
 3. Należy dbać o należyte wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję używanego sprzętu (biurka, telefony itp.) oraz dezynfekcję rąk.
 4. Środki ochrony indywidualnej należy pobierać w Dziale Administracyjno – Gospodarczym (pok. 20 bud. A ).
 5. Przy organizacji stanowisk pracy należy zachować dystans między pracownikami (min. 2 m).
 6. Konsultacje ze studentami powinny odbywać się zdalnie (poprzez kontakt telefoniczny, e-mail, platformy internetowe).
 7. Należy ograniczyć do minimum bezpośrednie załatwianie spraw administracyjnych, rekomenduje się kontakt telefoniczny i e-mailowy.

Zasady bezpiecznego prowadzenia zajęć dydaktycznych - COVID-19

 1. Do pracy mogą przystąpić wyłącznie nauczyciele nie wykazujący objawów chorobowych wskazujących na COVID-19 i nie mający kontaktów bezpośrednich z osobą aktualnie zarażoną lub przebywającą na kwarantannie.
 2. Przed zajęciami ruchowymi nauczyciel zobowiązany jest wprowadzić grupę studentów na teren obiektu sportowego i skierować ją do odpowiedniej szatni.
 3. Przed zajęciami teoretycznymi nauczyciel zobowiązany jest do otwarcia sali dydaktycznej na 5 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 4. W trakcie zajęć nie obowiązuje zasłanianie ust i nosa, z wyjątkiem sytuacji gdy odległość między uczestnikami zajęć jest mniejsza niż 2 m. 
 5. Na pierwszych zajęciach nauczyciel zobowiązany jest poinformować studentów o szczegółowych zasadach odbywania zajęć w sytuacji zagrożenia epidemicznego (instruktarz COVID-19).  
 6. Nauczyciel kontroluje stosowanie się studentów do zaleceń COVID-19.
 7. Ćwiczenia wymagające kontaktów bezpośrednich studentów należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Studenci powinni ćwiczyć w tych samych parach/zespołach.
 8. Za dezynfekcję sprzętu używanego podczas zajęć odpowiada osoba używająca.
 9. Za wywietrzenie pomieszczeń po zajęciach odpowiedzialni są nauczyciele.

W razie podejrzenia infekcji COVID-19 studenta lub nauczyciela należy niezwłocznie zastosować izolację.
 

Zalecenia w sprawie zasad postępowania w przypadku PODEJRZENIA ZAKAŻENIA u Pracownika AWF.


1. W przypadku wystąpienia u pracownika AWF objawów mogących wskazywać na zakażenie wirusem SARS-CoV-2,

Komisja zaleca Pracownikowi:

 • Powiadomienie bezpośredniego przełożonego oraz pozostanie w domu, kontakt
  z lekarzem POZ i podjęcie dalszych kroków zależnych od jego opinii.
 • W przypadku potwierdzenia zakażenia konieczne jest przekazanie tej informacji Pracodawcy i zastosowanie się do zaleceń służb medycznych i epidemiologicznych.
 • W przypadku wykluczenia zakażenia następuje powrót do pracy zgodnie z zaleceniami lekarza POZ.

Komisja zaleca Pracodawcy:

 • Po uzyskaniu informacji od Pracownika, wydanie mu zalecenia pracy zdalnej do czasu wyjaśnienia sytuacji.
 • Wydanie pracownikom mającym w ciągu poprzedniego tygodnia bliski kontakt
  z Pracownikiem podejrzanym o zakażenie lub objętym kwarantanną, zalecenia przejścia w tryb zajęć zdalnych do czasu wyjaśnienia sytuacji.
 • W przypadku potwierdzenia zakażenia u Pracownika, dalsze postępowanie jest uzależnione od wskazań służb epidemiologicznych (SANEPID).

 

2. W przypadku wystąpienia zachorowania w najbliższej rodzinie Pracownika,

Komisja zaleca Pracownikowi:

 • Powiadomienie bezpośredniego przełożonego oraz pozostanie w domu i zastosowanie się do zaleceń lekarza POZ oraz służb epidemiologicznych.

Komisja zaleca Pracodawcy:

 • Po uzyskaniu informacji od Pracownika, wydanie mu zalecenia pracy zdalnej do czasu wyjaśnienia sytuacji.
 • Wydanie pracownikom mającym w ciągu poprzedniego tygodnia bliski kontakt
  z Pracownikiem podejrzanym o zakażenie lub objętym kwarantanną, zalecenia przejścia w tryb zajęć zdalnych do czasu wyjaśnienia sytuacji.


Komisja zastrzega sobie prawo do zmiany niektórych zaleceń w zależności od przebiegu pandemii wirusa SARS COV-2. 

 

Pobierz informację - Zalecenia Komisji ds. postępowania w sytuacji zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) w sprawie zasad postepowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika AWF

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.