Osoby niebędące nauczycielami akademickimi

W związku z trwającą epidemią koronawirusa zobowiązuje się wszystkich pracowników do przestrzegania zasad postępowania podanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisów BHP.

Zwracamy w szczególności uwagę na następujące zasady:  

 1. Unikanie zgromadzeń i zachowanie bezpiecznej odległości między osobami (1,5-2m).
 2. W przestrzeniach wspólnych na terenie budynków obowiązuje zasłanianie ust i nosa.
 3. Dbamy o stan higieny osobistej: częste mycie rąk, korzystanie z ręczników papierowych, dezynfekcja rąk, unikamy dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegamy higienę kaszlu i oddychania.
 4. Należy dbać o należyte wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję używanego sprzętu (biurka, telefony itp.) oraz dezynfekcję rąk.
 5. Środki ochrony indywidualnej należy pobierać w Dziale Administracyjno – Gospodarczym
  (pok. 20 bud. A ).
 6. Należy ograniczyć do minimum bezpośrednie załatwianie spraw administracyjnych, rekomenduje się kontakt telefoniczny  oraz mailowy.
 7. Stosujemy się do uczelnianych aktów prawnych i Zarządzeń.


Zalecenia w sprawie zasad postępowania w przypadku PODEJRZENIA ZAKAŻENIA u Pracownika AWF.


1. W przypadku wystąpienia u pracownika AWF objawów mogących wskazywać na zakażenie wirusem SARS-CoV-2,

Komisja zaleca Pracownikowi:

 • Powiadomienie bezpośredniego przełożonego oraz pozostanie w domu, kontakt
  z lekarzem POZ i podjęcie dalszych kroków zależnych od jego opinii.
 • W przypadku potwierdzenia zakażenia konieczne jest przekazanie tej informacji Pracodawcy i zastosowanie się do zaleceń służb medycznych i epidemiologicznych.
 • W przypadku wykluczenia zakażenia następuje powrót do pracy zgodnie z zaleceniami lekarza POZ.

Komisja zaleca Pracodawcy:

 • Po uzyskaniu informacji od Pracownika, wydanie mu zalecenia pracy zdalnej do czasu wyjaśnienia sytuacji.
 • Wydanie pracownikom mającym w ciągu poprzedniego tygodnia bliski kontakt
  z Pracownikiem podejrzanym o zakażenie lub objętym kwarantanną, zalecenia przejścia w tryb zajęć zdalnych do czasu wyjaśnienia sytuacji.
 • W przypadku potwierdzenia zakażenia u Pracownika, dalsze postępowanie jest uzależnione od wskazań służb epidemiologicznych (SANEPID).

 

2. W przypadku wystąpienia zachorowania w najbliższej rodzinie Pracownika,

Komisja zaleca Pracownikowi:

 • Powiadomienie bezpośredniego przełożonego oraz pozostanie w domu i zastosowanie się do zaleceń lekarza POZ oraz służb epidemiologicznych.

Komisja zaleca Pracodawcy:

 • Po uzyskaniu informacji od Pracownika, wydanie mu zalecenia pracy zdalnej do czasu wyjaśnienia sytuacji.
 • Wydanie pracownikom mającym w ciągu poprzedniego tygodnia bliski kontakt
  z Pracownikiem podejrzanym o zakażenie lub objętym kwarantanną, zalecenia przejścia w tryb zajęć zdalnych do czasu wyjaśnienia sytuacji.


Komisja zastrzega sobie prawo do zmiany niektórych zaleceń w zależności od przebiegu pandemii wirusa SARS COV-2. 

 

Pobierz informację - Zalecenia Komisji ds. postępowania w sytuacji zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) w sprawie zasad postepowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika AWF

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.