Osoby spoza AWF Katowice

Zarządzenie 43/2020 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia „Zasady postępowania dla Interesantów przebywających na terenie AWF Katowice”.
 

ZASADY POSTĘPOWANIA DLA INTERESANTÓW PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE AWF KATOWICE

 

W celu ograniczenia transmisji zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wprowadza się następujące zasady:

 1. Interesanci kontaktują się z pracownikami Uczelni w miarę możliwości telefonicznie lub z użyciem systemów telekonferencji.
 2. W przypadku konieczności załatwienia spraw na terenie Uczelni, Interesant umawia się na spotkanie
  z pracownikiem z wyprzedzeniem w celu ustalenia konkretnej daty i godziny.
 3. Interesant przybywający na Uczelnię, na portierni/recepcji danego obiektu Uczelni zobowiązany jest do poddania się procedurze obejmującej:
 1. założenie osłony ust i nosa,
 2. dezynfekcji rąk,
 3. pomiaru temperatury ciała wykonany przez wyznaczoną osobę,
 4. wypełnienie „Ankiety wstępnej kwalifikacji - Interesant” (załącznik nr 1).
 1. Po poddaniu się przez Interesanta ww. procedurze, mając temperaturę ciała (<37,50) oraz brak twierdzących odpowiedzi w ankiecie, Interesant otrzymuje jednorazową przepustkę i zostaje wpisany do „Rejestru osób wchodzących do obiektów Uczelni”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z siedzibą przy ul. Mikołowskiej 72A, 40-065 Katowice, (dalej: Administrator).
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awf.katowice.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwiania spraw bezpośrednio na terenie Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, a niemogących być załatwionych telefonicznie lub mailowo.
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda, tj. przepis art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO).
 5. Podane dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.
 6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny dla załatwienia sprawy, nie dłużej jednak niż jeden miesiąc.
 7. Może Pani/Pan w dowolnym momencie cofnąć zgodę bez podania przyczyny. W celu złożenia oświadczenia
  o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wystarczy, że Pani/Pan wyśle na e-mail: iod@awf.katowice.pl informację o cofnięciu zgody, podając jednocześnie Pani/Pana imię i nazwisko.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania nieaktualnych lub nieprawdziwych danych osobowych, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Prawa te może Pani/Pan realizować osobiście w siedzibie Administratora.
 9. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa,
  w szczególności przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  w Warszawie.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z informacjami na temat Administratora i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z siedzibą przy
ul. Mikołowskiej 72A, 40-065 Katowice w celu umożliwienia mi załatwienia spraw bezpośrednio na terenie terytorium Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

 

………………………………………..

(PODPIS INTERESANTA)

Ankieta dostępna w pliku PDF - pobierz

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.