Student

BEZPIECZNY POWRÓT STUDENTÓW NA UCZELNIĘ

W związku z trwającą epidemią koronawirusa zobowiązuje się wszystkich studentów do przestrzegania zasad postępowania podanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisów BHP.

Zwracamy w szczególności uwagę na następujące zasady:

 1. Unikanie zgromadzeń i zachowanie bezpiecznej odległości między osobami (min. 2 m).
 2. Stosowanie środków ochrony indywidualnej i dbanie o stan higieny osobistej.
 3. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściach do budynków oraz przed zajęciami.
 4. Obowiązkowe zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych budynków (korytarze itp.).
 5. Konsultacje z nauczycielami powinny odbywać się zdalnie (poprzez kontakt telefoniczny, e-mail, platformy internetowe).
 6. W trakcie zajęć dydaktycznych studenci zobowiązani są do przestrzegania szczegółowych zasad, zgodnie z wytycznymi na poszczególnych wydziałach oraz poleceniami nauczycieli.

 

I. Zasady bezpiecznego udziału studentów w zajęciach dydaktycznych (COVID-19)

 1. Udział w zajęciach mogą brać jedynie studenci, którzy nie wykazują objawów chorobowych i nie mieli kontaktu z osobą aktualnie zakażoną lub przebywającą na kwarantannie.
 2. Przed wejściem do budynku i przed wejściem na zajęcia dydaktyczne studenci dezynfekują ręce.
 3. Pomiędzy zajęciami studenci przebywają w przestrzeniach umożliwiających zachowanie odpowiedniego dystansu min. 2 m (najlepiej na zewnątrz budynku).
 4. Przed zajęciami ruchowymi studenci oczekują przed wejściem do obiektu na nauczyciela, który kieruje grupę do odpowiedniej szatni.
 5. Na zajęcia teoretyczne do sali dydaktycznej studenci przychodzą nie wcześniej niż 5 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 6. Jeżeli tematyka zajęć teoretycznych (fizjoterapia) wymaga specjalnego ubioru wówczas studenci korzystają z wyznaczonych szatni, do których wchodzą nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 7. Jeżeli następne zajęcia teoretycznych odbywają się w tym samym budynku studenci przebywają w przestrzeniach umożliwiających zachowanie odpowiedniego dystansu ( najlepiej na zewnątrz budynku).
 8. Korzystanie z szatni, natrysków należy ograniczyć do niezbędnego minimum, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa COVID-19. Należy korzystać z wyznaczonych wieszaków.
 9. W trakcie zajęć grupa ściśle stosuje się do poleceń prowadzącego zajęcia (instruktarz COVID-19).
 10. W trakcie zajęć na salach ćwiczeń i obiektach sportowych nie jest wymagane noszenie osłony ust i nosa, z wyjątkiem sytuacji, w których odległość pomiędzy studentami jest mniejsza niż 2 m (nie dotyczy zajęć ruchowych).
 11. Ćwiczenia wymagające kontaktu bezpośredniego należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Studenci powinni ćwiczyć w tych samych parach/zespołach.
 12. Za dezynfekcję sprzętu używanego w trakcie zajęć odpowiada używający.
 13. Po zajęciach grupa opuszcza budynek wyjściami zgodnie z instruktarzem prowadzącego zajęcia.
 14. Pogorszenie stanu zdrowia w trakcie zajęć, mogące wskazywać na objawy COVID-19 należy zgłosić nauczycielowi.
 15. W przypadku realizacji zajęć dydaktycznych, w tym praktyk, w obiektach nie należących do AWF Katowice, studentów obowiązują dodatkowo zasady bezpieczeństwa określone przez administratorów tychże obiektów.
 16. W przypadku zajęć wyjazdowych połączonych z korzystaniem z usług turystycznych, w tym noclegowych i gastronomicznych, studentów obowiązują zasady bezpieczeństwa określone dla obiektów turystycznych oraz wytyczne określone przez administratorów tychże obiektów.

 

II. Zasady bezpiecznego kontaktu z pracownikami dziekanatu

 1. Sprawy studenckie w dziekanatach powinny być załatwiane poprzez kontakt telefoniczny (na numery telefonu podane na stronie internetowej uczelni)
  oraz poprzez kontakt e-mailowy:
  - dziekanatfizjoterapii@awf.katowice.pl
  - dziekanatwychowaniafizycznego@awf.katowice.pl
  - dziekanatzarzadzania@awf.katowice.pl
  - doktoranckie@awf.katowice.pl.
   
 2.  W sytuacjach niezbędnych dopuszczalne jest zgłoszenie się studenta do dziekanatu z zachowaniem zasad ochrony osobistej (zasłonięcie ust i nosa).

Bezpośredni kontakt z dziekanem i prodziekanem możliwy jest po wcześniejszym ustaleniu godziny spotkania.

 

III. Zalecenia w sprawie zasad postepowania w przypadku PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM u studenta AWF.

 1. W przypadku wystąpienia u studenta AWF w Katowicach objawów mogących wskazywać na zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

  Komisja zaleca Studentowi:

 • Powiadomienie Starosty grupy i odpowiedniego Prodziekana oraz pozostanie w domu, kontakt z lekarzem POZ i podjęcie dalszych kroków zależnych od jego opinii.

 • W przypadku potwierdzenia zakażenia konieczne jest przekazanie tej informacji Prodziekanowi i zastosowanie się do zaleceń służb medycznych lub epidemiologicznych

 • W przypadku wykluczenia zakażenia SARS-CoV-2 następuje powrót do zajęć zgodnie z zaleceniami lekarza POZ.


  Komisja zaleca Staroście grupy studenckiej:

 • Przekazanie informacji odpowiedniemu Prodziekanowi oraz pozostałym studentom

  Komisja zaleca Prodziekanom:

 • Po uzyskaniu informacji od Studenta, wydanie mu zalecenia pozostania w domu i zdalnego udziału w zajęciach do czasu wyjaśnienia sytuacji.
 • Wydanie studentom oraz pracownikom mającym w ciągu poprzedniego tygodnia bliski kontakt ze Studentem podejrzanym o zakażenie lub objętym kwarantanną, zalecenia przejścia w tryb zajęć zdalnych do czasu wyjaśnienia sytuacji.
 • W przypadku potwierdzenia zakażenia u Studenta, dalsze postępowanie jest uzależnione od wskazań służb epidemiologicznych (SANEPID).


  2. ​W przypadku wystąpienia zachorowania w najbliższej rodzinie Studenta,
   

  Komisja zaleca Studentowi:

 • Powiadomienie Starosty grupy i Prodziekana  oraz pozostanie w domu i zastosowanie się do zaleceń lekarza POZ oraz służb epidemiologicznych.


  Komisja zaleca Prodziekanom:
 • Po uzyskaniu informacji od Studenta, wydanie mu zalecenia zdalnego udziału w zajęciach (lub w trybie pracy własnej bez kontaktu z nauczycielem) do czasu wyjaśnienia sytuacji.
 • Wydanie studentom oraz pracownikom mającym w ciągu poprzedniego tygodnia bliski kontakt ze Studentem podejrzanym o zakażenie lub objętym kwarantanną, zalecenia przejścia w tryb zajęć zdalnych do czasu wyjaśnienia sytuacji  3. W przypadku wystąpienia w trakcie pobytu studenta na Uczelni objawów mogących wskazywać na zakażenie, Komisja zaleca stosowanie się do wcześniej ogłoszonych odpowiednich zarządzeń Rektora AWF w Katowicach.
 • Komisja zastrzega sobie prawo do zmiany niektórych zaleceń w zależności od przebiegu pandemii wirusa SARS COV-2.


   

Pobierz informację - Zalecenia Komisji ds. postępowania w sytuacji zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) w sprawie zasad postepowania w przypadku podejrzenia zakażenia u studenta AWF

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.