Pracownicze Plany Kapitałowe

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacjami
dot. etapów wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w AWF Katowice

Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.), z której to treścią ustawy w całości można zapoznać się m.in. tutaj, jednostki sektora finansów publicznych, w tym publiczne uczelnie wyższe, zostały objęte obowiązkiem wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) od dnia 1 stycznia 2021 r.

W związku z obowiązkiem wdrożenia PPK konieczne było dokonanie wyboru instytucji finansowej, w oparciu o art. 7 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.), z którą, w imieniu i na rzecz uczestników PPK została zawarta umowa o zarządzanie PPK.

Zarządzeniem Rektora nr 100/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. został powołany zespół ds. wyboru instytucji zarządzającej i zespół ds. wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w AWF Katowice.

Zespół dokonał wyboru instytucji zarządzającej PPK dla uczestników w oparciu o analizy firm doradczych, które to dokonały kompleksowej analizy wszystkich oferentów przy zachowaniu należytej staranności i pełnej transparentności procesu wdrożenia PPK.

W programie PPK dobrowolnie uczestniczą osoby podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, tj.:
1/ pracownicy zatrudnieni w ramach stosunku pracy,
2/ osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi materiałami informacyjnymi przygotowanymi przez instytucję zarządzającą PPK dla uczestników AWF Katowice zamieszczonymi na stronie internetowej AWF Katowice, dostępnymi >tutaj<.

Szczegółowe informacje dot. terminów szkoleń, nowych informacji, będą do Państwa wysyłane każdorazowo na pocztą e-mailową pracowników, natomiast dla pozostałych uczestników na podane adresy e-mailowe.

Prosimy, zatem każdego dnia o przeglądanie swojej poczty.

Zespół ds. wdrożenia PPK