Doskonała Nauka - wsparcie finansowe

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Doskonała nauka

Serdeczenie zapraszamy do współpracy przy składaniu wniosku w ramach programu Doskonała Nauka.

Cele projektu: 

Wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych.

Zakres wsparcia 

Program składa się z modułów:

  1. „Wsparcie konferencji naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych;
  2. „Wsparcie monografii naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia wyników tych badań lub prac do obiegu krajowego lub międzynarodowego, oraz na udostępnieniu tych publikacji w Internecie, w trybie otwartego dostępu, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń.

Wnioskodawca może złożyć nie więcej niż pięć wniosek.

Podmioty uprawnione do udziału w programie​: 

jednostki naukowe.

Dofinansowanie: 

w ramach:

  1. „Wsparcia konferencji naukowych” – od 20 tys. zł do 400 tys. zł,
  2. „Wsparcia monografii naukowych” – od 15 tys. zł do 80 tys. zł.
Okres trwania projektu: do 24 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków: 

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w formacie pdf należy złożyć w systemie ZSUN/OSF. Do wniosku należy dołączyć:

  1. oświadczenie, że przyznane środki finansowe nie będą stanowiły dla wnioskodawcy pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
  2. oświadczenie o nieobjęciu projektem działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa.

Po wprowadzeniu wszystkich danych we wniosku system generuje dokument pod nazwą „Część A wniosku”. Data wygenerowania tego dokumentu nie może być wcześniejsza niż data ostatniej modyfikacji wniosku.

Część A opatrzoną  przez kierownika wnioskodawcy albo osobę przez niego upoważnioną podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy przesyłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Ministra w terminie 7 dni od dnia wysłania wniosku w systemie.

Szczegółowe informacje: 

dostępne są na stronie MNiSW

TREŚĆ KOMUNIKATU 

Składanie wniosków:
  • do Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą: 29.11.2019
  • do MNiSW (ZSUN/OSF): 12.11.2019 - 05.12.2019