Działalność statutowa

UWAGA: nowy adres e-mail do wysyłania wniosków na badania oraz raportów drogą elektroniczną: 

nauka@awf.katowice.pl

Termin raportowania za rok 2018: 28 lutego 2019

Działalność statutowa jest to realizacja określonych w statucie jednostki naukowej zadań związanych z prowadzonymi przez nią w sposób ciągły badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi.

Ze środków na badania statutowe finansuje się działalność naukową wszystkich wydziałów.

Do 2018 roku dotacje na badania statutowe przyznawało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na wniosek poszczególnych jednostek organizacyjnych, za pośrednictwem Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą.

Kwoty dotacji przyznanych na realizację poszczególnych tematów są kwotami biorącymi pod uwagę odliczenia kosztów pośrednich.

Kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania środków na naukę reguluje Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), która weszła w życie z dniem 1 października 2018 r. oraz Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (...)

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1668

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/2508

Wszelkich zakupów (również zlecania usług) ze środków publicznych przeznaczonych na finansowanie nauki dokonuje się za pomocą Systemu Obsługi Środków Finansowych AWF Katowice (informacje dotyczące logowania otrzymali Państwo wraz z informacją o przyznaniu środków)

Finansowanie działalności statutowej obejmuje:

1. utrzymanie potencjału badawczego jednostki naukowej, w tym:
   a) działania niezbędne do rozwoju specjalności naukowych lub kierunków badawczych oraz rozwoju kadry naukowej, w tym badania naukowe lub prace rozwojowe ujęte w planie finansowym jednostek naukowych;
   b) utrzymanie infrastruktury badawczej, w tym bibliotek i archiwów;
   c) koszty związane z zatrudnieniem niezbędnej kadry naukowej i inżynieryjno-technicznej;
   d) zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej związanej z realizacją zadań, a nie stanowiącej dużej infrastruktury badawczej;
   e) współpraca naukowa krajowa i zagraniczna niezbędna do realizacji zadań, o których mowa w punkcie a;
   f) działalność jednostki naukowej w zakresie upowszechniania nauki;
   g) koszty restrukturyzacji jednostek naukowych w zakresie zadań określonych w punkcie a, c-e;
2. utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego w jednostce naukowej, a w zakresie infrastruktury informatycznej nauki – również w uczelni;*
3. działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym;
4. działalność związaną z utrzymaniem i poszerzaniem naukowych baz danych.

* Unikatowe urządzenie lub miejsce pracy badawczej o ogólnokrajowym lub regionalnym znaczeniu, którego koszty utrzymania stanowią znaczną część kosztów utrzymania potencjału badawczego jednostki naukowej.


Zasady i tryb przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność statutową w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

WAŻNE TERMINY:

31 marca - data aplikowania o środki finansowe na kolejny rok kalendarzowy

31 stycznia - data raportowania minionego roku badawczego (w roku 2019 przesunięcie na 28 lutego)

31 lipca - data zgłoszenia zakupów podlegających procedurom przetargowym

15 listopada - data zgłaszania możliowści wykorzystania pełnej puli przyznanych środków

 

Formularze UTRZYMANIE POTENCJAŁU BADAWCZEGO:

 

Formularze (Młodzi Naukowcy):

 

Wykaz realizowanych projektów badawczych

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.