Projekty badawcze

Finansowaniem projektów badawczych  w zakresie badań podstawowych  zajmuje się Narodowe Centrum Nauki z siedzibą w Krakowie

Badania podstawowe obejmują oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk  i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie.

Wniosek o finansowanie projektu badawczego należy przygotować w formie elektronicznej w systemie dostępnym na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji. Oprócz wersji elektronicznej, należy także przysłać 1 egz. wniosku wydrukowanego z systemu OSF i podpisanego przez osoby reprezentujące jednostkę naukową.
Projekty badawcze kwalifikowane są do finansowania na podstawie wyników  przeprowadzonego przez Narodowe Centrum Nauki konkursu.

Rodzaje konkursów ogłaszanych  przez Narodowe Centrum Nauki:

  • Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
  • Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
  • Konkurs na finansowanie projektów badawczych, mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
  • Konkurs na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych.
  • Konkurs dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów badawczych mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe.
  • Konkurs na finansowanie stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

Szczegółowe informacje na temat trybu, terminu  oraz warunków konkursów  dostępne są na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki (NCN)

Wykaz dyscyplin na potrzeby składania wniosków o finansowanie projektów badawczych.
 

Jak sprawdzić INDEKS CYTOWAŃ oraz H-INDEKS w bazie Web of Knowledge

H-indeks (Indeks Hirscha) - współczynnik określający wagę i znaczenie wszystkich prac naukowych danego autora.
1. Wejdź na stronę: http://apps.isiknowledge.com/ 
2. wybierz zakładkę Select a Database
3.  wybierz Web of Science, wpisz nazwisko szukanego autora w następujący sposób:
- nazwisko i inicjał z symbolem *, np. Kruk M* i zaznacz pole Author.
- Po wyszukaniu publikacji w prawym górnym rogu kliknij: Create Citation Report aby sprawdzić łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji oraz H-indeks.
Instrukcja obsługi Web of Science w języku polskim znajduje się na stronie:http://science.thomsonreuters.com/m/pdfs/wos_qrc_po.pdf
Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.