Archiwum

Uchwała Senatu

Uchwała Senatu

 

 

 

 

Jakość usług edukacyjnych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

   Począwszy od 2007 r. w AWF w Katowicach podjęte zostały intensywne działania mające na celu formalizację wewnętrznych procedur w zakresie zapewnienia jakości kształcenia. Powołano Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia i Akredytacji (Zarządzenie nr 41/2007 Rektora AWF w Katowicach z dnia 28.09.2007 r. w sprawie powołania pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia i Akredytacji) oraz utworzono Zespół ds. Jakości Kształcenia i Akredytacji (zarządzenie nr 1/2007 Rektora AWF z dnia 2.01.2007 w sprawie utworzenia Zespołu ds. Jakości Kształcenia i Akredytacji). Sformalizowany także został Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia w AWF w Katowicach (Uchwała NR AR001-7-V/2008 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia).

Efektem doskonalenia systemu zapewniania jakości kształcenia w AWF w Katowicach jest uzyskanie pozytywnej oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku zarządzanie,  wychowanie fizyczne oraz fizjoterapia (kierunek turystyka i rekreacja będzie poddany akredytacji w 2012 r.).

Justyna Maciąg

 

Nowy raport nt. „Ocena jakości usług edukacyjnych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (w latach 2003 – 2011)”

Od 2003 roku na AWF Katowice prowadzone są  systematyczne badania, których celem jest ocena oraz doskonalenie jakości usług edukacyjnych. Efektem niniejszych badań jest opublikowany przez Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia i Akredytacji Panią dr Justynę Maciąg raport pt. „Ocena jakości usług edukacyjnych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (w latach 2003 – 2011)”.  Wyniki badań prowadzonych wśród studentów, absolwentów oraz organizacji przyjmujących studentów na praktyki jednoznacznie wskazują, iż Nasza Uczelnia, pomimo wielu burzliwych czasem zmian wewnętrznych oraz w otoczeniu zewnętrznym szkoły utrzymuje wysoką jakość usług edukacyjnych.

Badania absolwentów AWF w Katowicach przeprowadzone w 2011 r. wskazują, iż są oni aktywni zawodowo i dobrze sobie radzą na rynku pracy, w większości pracują zgodnie z ukończonym kierunkiem kształcenia lub w zawodzie zbliżonym (73%).  Uczelnia w trakcie procesu kształcenia wyposażyła absolwentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje oczekiwane przez pracodawców oraz wystarczające do wykonywania zawodu. Zdecydowana większość badanych absolwentów (89%) oceniła iż, AWF w Katowicach dobrze przygotowała ich do wykonywania wyuczonego zawodu, większość z badanych znalazła pracę zaraz po ukończeniu studiów (78%).

Wyniki oceny dokonanej przez organizacje przyjmujące na praktyki zawodowe, a więc potencjalnych pracodawców, wskazują na bardzo dobre przygotowanie studentów, odpowiednią wiedzę, umiejętności oraz kompetencje niezbędne do prawidłowego wykonania postawionych zadań  (ocena potencjalnych pracodawców w zależności od kierunku studiów wahała się w granicach 5,1 – 5,3  w przyjętej w badaniach skali oceny od 1-ocena najniższa do 6-ocena najwyższa).

Studenci oceniają Uczelnię bardziej krytycznie od absolwentów i potencjalnych pracodawców, ale ogólnie są zadowoleni z jakości usług edukacyjnych, o czym świadczy chęć rekomendowania AWF Katowice swoim młodszym koleżankom i kolegom - 70% studentów Uczelni jest skłonnych do polecanie jej usług edukacyjnych. W latach 2003-2009 nastąpił wzrost odsetka studentów zadowolonych z wyboru Uczelni oraz kierunku studiów z 54% w 2003 roku do 71% w 2009 r. Poprawiła się również ocena  jednostek, pracowników oraz procesów administracyjnych uczelni, a także infrastruktury materialnej.

Podsumowując zachęcamy do zapoznania się z całością raportu, który szczegółowo przedstawia wyniki badań.

Ewa Biskupska

 

Przydatne linki 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization www.portal.unesco.org/education/,
Organization For Economic Co-Operation And Development www.oecd.org 
International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education www.inqaahe.org,
European University Association www.eua.be
European Association for Quality Assurance in Higher Education www.enqa.eu,
European Association of Institutions in Higher Education www.eurashe.eu,
Państwowa Komisja Akredytacyjna www.pka.edu.pl 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.mnisw.gov.pl 
Opracowanie: Justyna Maciąg

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.