Indywidualne tryby studiów dla sportowców

Zgodnie z Regulaminem studiów: Student ma prawo odbywania studiów według indywidualnej organizacji studiów w formie

Indywidualnego Planu i Programu Studiów (IPPS) lub Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS).

§ 11. 1.
Student, na udokumentowany wniosek, może ubiegać się o prawo do odbywania studiów według indywidualnej organizacji studiów w formie IPPS. IPPS polega na indywidualizacji realizowanego przez studenta programu studiów, pod warunkiem zachowania obowiązujących efektów uczenia się dla danego kierunku. Prawo do studiowania według IPPS przyznaje się studentowi co najmniej na rok studiów, z uwzględnieniem opieki naukowej.
2. Dziekan może przyznać prawo do odbywania studiów według IPPS studentowi, który spełnia jeden z poniższych warunków:
   1) osiąga bardzo dobre wyniki w nauce (średnia co najmniej 4,5) i równocześnie przejawia szczególną aktywność w studenckim ruchu naukowym lub uczestniczy w realizacji programów badawczych w katedrze (instytucie, zakładzie) oraz posiada osiągnięcia w tym zakresie – po zaliczeniu I roku;
   2) uczestniczy w studiach krajowych lub zagranicznych w ramach wymiany międzyuczelnianej;
   3) jest członkiem polskiej kadry narodowej lub kadry uniwersjadowej;
   4) jest zawodnikiem w sportach indywidualnych w dyscyplinach olimpijskich, posiadającym klasę sportową pierwszą, mistrzowską lub mistrzowską międzynarodową;
   5) jest zawodnikiem w grach zespołowych, uczestniczącym w rozgrywkach centralnych, organizowanych przez polskie związki sportowe;
   6) jest osobą niepełnosprawną, a stopień niepełnosprawności uniemożliwia lub utrudnia studiowanie w zwykłym trybie;
   7) jest przewodniczącym Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego;
   8) w innych uzasadnionych przypadkach.
3. Dziekan może przyznać prawo do odbywania studiów według IPPS oraz do opieki naukowej studentowi, który został przyjęty na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.
4. Szczegółowe zasady studiowania według IPPS ustala rada wydziału z określeniem zasad dotyczących opieki naukowej.
§ 12. 1.
Student, na udokumentowany wniosek, może ubiegać się o prawo do odbywania studiów w danym semestrze według indywidualnej organizacji studiów w formie IOS. Prawo do IOS dotyczy danego semestru studiów i polega na indywidualnym uzgodnieniu sposobów i terminów realizacji poszczególnych przedmiotów, występujących w tym semestrze według obowiązującego planu i programu studiów. 
2. Dziekan może przyznać prawo do studiowania według IOS na dany semestr studentowi, który spełnia jeden z poniższych warunków:
   1) jest osobą niepełnosprawną;
   2) studiuje na więcej niż jednym kierunku studiów;
   3) czynnie uprawia sport wyczynowy;
   4) jest zawodnikiem AZS AWF Katowice;
   5) przejawia szczególną aktywność w studenckim ruchu naukowym i posiada osiągnięcia w tym zakresie – po zaliczeniu I roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
   6) prowadzi udokumentowaną działalność na rzecz uczelni, potwierdzoną przez Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego;
   7) w innych uzasadnionych przypadkach.
3. Dziekan może przyznać prawo do studiowania według IOS studentowi, który został przyjęty na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się. 
4. Szczegółowe zasady przyznawania i studiowania według IOS ustala rada wydziału.

 

Uchwały rad wydziałów

Indywidualna organizacja studiów (IOS, IPPS) na Wydziale Wychowania Fizycznego

Indywidualna organizacja studiów (IOS, IPPS) na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką

Indywidualna organizacja studiów (IOS, IPPS) na Wydziale Fizjoterapii

 

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.