Od nowego, 2020/2021 roku akademickiego zapraszamy na nowe specjalności na studiach drugiego stopnia kierunku Turystyka i rekreacja:

Turystyka aktywna

Specjalność pozwala absolwentowi zgłębić wiedzę oraz nabyć umiejętności związane z organizacją imprez turystycznych z zakresu turystyki aktywnej. W ramach zajęć z przedmiotów wchodzących w skład specjalności student zapozna się od strony teoretycznej i praktycznej z różnymi rodzajami turystyki aktywnej. Będzie uczestniczył w wyjazdach z zakresu turystyki pieszej górskiej oraz turystyki kajakowej. Zapozna się ze specjalistycznymi przykładami zagospodarowania turystycznego. Pozna zasady organizacji rajdów przygodowych oraz wyjazdów z zakresu turystyki przygodowej. Dowie się w jaki sposób należy organizować turystykę aktywną na obszarach chronionych oraz jakie są kulturowe i geograficzne uwarunkowania turystyki aktywnej. Podczas obozu instruktorskiego będzie miał możliwość uzyskać uprawnienia instruktorskie w wybranej specjalizacji. Spora część zajęć organizowana jest w formie wyjazdowej na terenie całej Polski oraz z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii dostępnych m.in. w laboratoriach uczelni. Student rozwinie także swoje kompetencje dotyczące funkcji lidera grupy turystycznej, stając się atrakcyjnym z punktu widzenia rynku pracownikiem branży turystycznej.

Absolwent może z powodzeniem szukać pracy w przedsiębiorstwach turystycznych zajmujących się organizacją imprez turystyki aktywnej, jednostkach samorządowych odpowiedzialnych za rozwój turystyki lub stowarzyszeniach. Zdobyta w ramach realizowanych przedmiotów wiedza pozwoli również na prowadzenie własnego przedsiębiorstwa specjalizującego się w oferowaniu różnego rodzaju turystyki aktywnej, a uprawnienia instruktorskie pozwolą prowadzić wybrane aktywności z osobami w różnym wieku o różnych zainteresowaniach i potrzebach.

Turystyka alternatywna

Specjalność jest przeznaczona przede wszystkim dla osób zainteresowanych niszowymi rodzajami turystyki i poszukiwaniem swojego unikatowego miejsca w branży turystycznej. Pozwala ona absolwentowi uzyskać wiedzę i umiejętności potrzebne do określenia współczesnych trendów i niszowych rodzajów turystyki oraz prognozowania w zakresie rozwoju rynku turystycznego. Istotnym elementem będą zajęcia nastawione na obsługę klienta niszowego, indywidualnego oraz funkcjonowanie rynku turystyki niszowej. Student uzyska również wiedzę z zakresu zagospodarowania turystycznego związanego z różnymi rodzajami turystyki alternatywnej, e-tourismu oraz innych współczesnych trendów występujących na rynku turystycznym. Student będzie mógł poznać formy turystyki wymagające lub stwarzające możliwości bezpośredniego zaangażowania się w otaczającą rzeczywistość podczas podróży (ekoturystyka, etnoekoturystyka, voluntary tourism, archeoturystyka itp.). Ważne miejsce w programie specjalności zajmą także wyspecjalizowane formy turystyki: backpacking, turystyka wysokogórska, turystyka nurkowa oraz turystyka jaskiniowa. Część zajęć będzie odbywać się w formie wyjazdowej aby student mógł od strony praktycznej doświadczyć motywów i potrzeb turysty niszowego. W części zajęć zostanie wykorzystana infrastruktura uczelni, np. komora hiperbaryczna umożliwiająca odtworzenie warunków panujących w górach wysokich czy laboratorium rzeczywistości wirtualnej, w którym możliwe jest prowadzenie symulacji VR i przedstawienie e-turystyki od strony mało znanej tzw. „zanurzonej” wirtualnej rzeczywistości.

Program specjalności został stworzony w taki sposób, aby absolwent wybierający tą specjalność potrafił odnaleźć się na współczesnym rynku turystycznym, potrafił przygotować, wypromować i wprowadzić do oferty produkt niszowy, będący alternatywą dla produktów masowych. Absolwent może z powodzeniem szukać pracy w przedsiębiorstwach turystycznych specjalizujących się w oferowaniu produktu niszowego, nastawionego na indywidualnego odbiorcę. Jest również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Turystyka i rekreacja zdrowotna

Specjalność pozwala studentowi na uzyskanie wiedzy i umiejętności związanych z działalnością części podmiotów rynku turystycznego i rekreacyjnego nastawionych przede wszystkim na aspekt zdrowotny. W ramach zajęć student zapozna się z funkcjonowaniem podmiotów istniejących na tym rynku, w tym turystyką uzdrowiskową i obecnie najbardziej popularną turystyką spa i wellness. Realizowane przedmioty pozwolą studentowi na zgłębienie wiedzy z zakresu metod i środków treningowych, żywienia i suplementacji czy diagnostyki funkcjonalnej. Program specjalizacji uzupełnią także zajęcia z aqua dance. Aby odpowiedzieć na potrzeby rynku i obecne oczekiwania społeczeństwa studenci zapoznają się również z kinezyprofilaktyką narządu ruchu. Uzupełnieniem zajęć teoretycznych będzie duża liczba godzin praktycznych związanych z formami turystyki i rekreacji o działaniu prozdrowotnym. 

Specjalność turystyka i rekreacja zdrowotna wpisuje się we współczesne trendy rynku turystycznego i potrzeby współczesnego społeczeństwa. Absolwent może z powodzeniem szukać pracy w przedsiębiorstwach turystycznych i rekreacyjnych specjalizujących się w działaniach prozdrowotnych z zakresu turystyki i rekreacji, uzdrowiskach, obiektach i resortach spa i wellness czy instytucjach współpracujących z powyższymi. Jest on również przygotowany do poprowadzenia własnego przedsiębiorstwa turystycznego czy rekreacyjnego.