Formularz zgłoszeniowy

Aby dokonać zgłoszenia udziału w XIII Katowickim Festiwalu Biegowym za pomocą elektronicznego systemu zgłoszeniowego, kliknij w jeden z poniższych linków:

Organizatorzy przypominają, że zgłoszenie udziału w imprezie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy oraz ze złożeniem oświadczenia o:

  • braku przeciwwskazań medycznych do udziału w biegu lub marszu Nordic Walking,

  • udziale w imprezie z własnej woli i na własną odpowiedzialność,

  • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej.

  • wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku utrwalonego w formie zdjęć lub zapisu wideo.

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.