Regulamin

Pobierz regulamin w wersji PDF

Sztafeta pokoleń
„W poszukiwaniu przyszłych olimpijczyków”

1. Cel imprezy - promocja sportowych zachowań wśród najmłodszych, poszukiwanie talentów lekkoatletycznych, promocja zdrowego stylu życia, promocja aktywnego spędzania czasu wolnego w gronie najbliższych.

2. Organizatorem jest Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. 

3. Miejsce i termin - Zawody rozegrane zostaną w Katowickim Parku Leśnym w Katowicach Muchowcu dnia 11 maja 2019r. w trakcie Katowickiego Festiwalu Biegowego. Początek zawodów o godzinie 10.00 Dokładna godzina startu Sztafety Pokoleń zostanie podana w późniejszym terminie na stronie imprezy.

4. Zgłoszenia udziału do dnia 05 maja 2019 odbywają się za pomocą systemu elektronicznego poprzez adres formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej.

5. Pomiar czasu realizowany jest przez profesjonalną firmę Domtel-Sport.

6. Biuro zawodów - czynne będzie w dniu 10 maja 2019 w godzinach 12.00-18.00 na stadionie AWF Katowice ul. Kościuszki 84 oraz w dniu zawodów od godziny 8.00 do 12.00 na parkingu w okolicy startu (Katowice Muchowiec, ul. Francuska 180). Godziny pracy Biura zawodów będą dopasowane do harmonogramu startów poszczególnych konkurencji Festiwalu.

7. Trasa - bieg odbywa się na trasie o długości pętli 650m. Mapa trasy dostępna jest na stronie internetowej imprezy.

8. Zasady rozgrywania konkurencji A. Kategorie zespołów:

 • I - szkoły podstawowe
 • II - gimnazja
 • III - szkoły średnie

B. Zespół składa się 10 uczestników w tym:

 • czworo  dzieci wg powyższych kategorii
 • troje nauczycieli
 • troje rodziców.

C. Przebieg konkurencji

 • Każdy z uczestników musi przebiec jedno okrążenie(w wyjątkowych, losowych przypadkach możliwe jest dopuszczenie do biegu na dwóch odcinkach jednego uczestnika sztafety (jeden przypadek na zespół- czyli minimalna ilość uczestników to 9).
 • Zwycięzcą zostaje zespół, który najszybciej pokona 10 okrążeń trasy.
 • Wszystkie zespoły startują razem.

9. Warunki uczestnictwa:

A. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej organizatora. UWAGA!!! dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy oraz ze złożeniem oświadczenia o:

 • braku przeciwwskazań medycznych do udziału w biegu,
 • udziale w imprezie z własnej woli i na własną odpowiedzialność,
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej.
 • wyrażenie zgody na wykorzystanie utrwalonego w formie zdjęć lub zapisu wideo wizerunku.

B. Uczestnicy, którzy w dniu biegu nie ukończyły 18 lat zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.

10. Zgłoszenia:

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej Festiwalu i jest to jedyna forma dokonania zgłoszenia. Termin zgłoszeń mija 05 maja 2019r.
Dodatkowe informacje dr Tomasz Skowronek tel: +48 695434085

11. Klasyfikacje i nagrody - trzy pierwsze miejsca zostaną nagrodzone przez organizatorów pucharami, dyplomami lub upominkami. Dokładne informacje o rodzaju nagród zostaną przedstawione na stronie internetowej organizatora do dnia 15 kwietna 2019r.

12. Ubiór i numery startowe - Zawodnicy muszą mieć stroje sportowe (odzież, obuwie) dostosowane do panujących warunków atmosferycznych. Podczas zawodów każdy zawodnik musi być wyposażony numer startowy, noszony w sposób widoczny na piersiach. Numer noszony przez zawodnika musi odpowiadać jego numerowi podanemu na liście startowej. Niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego przez zawodnika.

13. Inne - Zawody w przypadku bardzo złych warunków pogodowych mogą zostać odwołane ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

14. Dane kontaktowe - Kontakt z organizatorem odbywa się za pomocą internetu lub telefonicznie. Zakład Lekkiej Atletyki i Sportów Zimowych Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ul. Kościuszki 84, 40-519 Katowice tel. +48 695434085 e-mail. kfb@awf.katowice.pl, www.biegkukuczki.pl

Profil wydarzenia na Facebook-u: www.facebook.com/KatowickiFestiwalBiegowy

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.