Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej organizatora.

UWAGA!!! dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy oraz ze złożeniem oświadczenia o:

  • braku przeciwwskazań medycznych do udziału w biegu lub marszu Nordic Walking,
  • udziale w imprezie z własnej woli i na własną odpowiedzialność,
  • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej.
  • wyrażenie zgody na wykorzystanie utrwalonego w formie zdjęć lub zapisu wideo wizerunku.
Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.