Informacje

Uchwała w sprawie opłat

Uchwała nr AR 001 – 5-III/2/2007
Senatu Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach
z dnia 27 marca 2007r
w sprawie wprowadzenia odpłatności za rozpatrzenie wniosków przez Uczelnianą
Komisję Bioetyczną ds. Badań Naukowych przy Akademii Wychowania
Fizycznego w Katowicach

§ 1.
Wnioskodawca z AWF Katowice zamierzający prowadzić badania wymagające opinii
Komisji wnosi opłatę za rozpatrzenie wniosku przez Komisję Bioetyczną w wysokości
500 zł, natomiast podmiot spoza Uczelni w wysokości 2000 zł.


§ 2.
W uzasadnionych przypadkach Komisja może obniżyć opłatę.


§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Uprawnionych do głosowania – 31osób. Obecnych 24 osoby. Głosowały 24 osoby.
Głosowanie: 24 TAK, 0 NIE, 0 WSTRZ.
Senat Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach w głosowaniu jawnym, jednogłośnie,
podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia odpłatności za rozpatrzenie wniosków przez
Uczelnianą Komisję Bioetyczną ds. Badań Naukowych przy Akademii Wychowania Fizycznego
w Katowicach

Zarządzenie nr 60/2008

Zarządzenie nr 60/2008
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
z dnia 26 listopada 2008 roku
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Bioetycznej ds. Badań Naukowych przy
Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.
 
§ 1.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie
szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych
z dnia 11.05.1999r. (Dz. U. 1999 Nr 47, poz. 480) niniejszym powołuję Uczelnianą Komisję
Bioetyczną ds. Badań Naukowych przy Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego
Kukuczki w Katowicach w następującym składzie:


1. prof. dr hab. Jan Pilch
2. prof. dr hab. Andrzej Markiewicz
3. prof. dr hab. Józef Opara
4. dr hab. Roman Kurzbauer, prof. nadzw.
5. prof. dr hab. Grzegorz Opala
6. dr hab. Cezary Kucio, prof. nadzw.
7. dr hab. Janusz Kubacki, prof. nadzw.
8. prof. dr hab. Andrzej Noras – filozof
9. dr Marek Chorąży
10. dr Tomasz Kamiński
11. ks. dr Marek Spyra
12. mec. Marek Borówka
13. mgr Agata Mondry

 

§ 2.
Ukonstytuowanie się komisji nastąpi na jej pierwszym posiedzeniu.

 

§ 3.
Kadencja trwa do 1 grudnia 2011r.

 

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 2 grudnia 2008

 

 

 

Procedura zgłaszania

1. Procedurę składania wniosku określi Zarządzenie Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w sprawie powołania Komisji Bioetycznej AWF Katowice oraz zakresu i trybu jej działania.

2. Do wypełnionego formularza wniosku należy załączyć następującą dokumentację:

a) projekt eksperymentu medycznego lub badania na człowieku (protokół badania)

b) informację dla uczestnika badania, zawierającą szczegółowe dane o celach i zasadach przeprowadzenia eksperymentu medycznego lub badania na człowieku, spodziewanych dla tych osób korzyściach leczniczych i innych oraz ryzyku związanym z poddaniem się eksperymentowi,

c) formularz zgody uczestnika badania, w którym powinny zawierać się co najmniej stwierdzenia dotyczące:\

1).dobrowolnego wyrażenia zgody na poddanie się badaniu (eksperymentowi) po zapoznaniu się z informacją, o której mowa w pkt. b,

2).potwierdzenia możliwości zadawania pytań prowadzącemu badanie i otrzymania na nie odpowiedzi,

3).uzyskanie informacji o możliwości odstąpienia od udziału w badaniu na każdym jego stadium

d) wzór oświadczenia o przyjęciu warunków ubezpieczenia,

e) wzór oświadczenia składanego przez osobę poddaną badaniu (eksperymentowi), w którym wyraża ona zgodę na przetwarzanie danych związanych z jej udziałem w badaniu (eksperymencie) przez osobę lub inny podmiot przeprowadzający badanie (eksperyment),

f) dokumenty służące rekrutacji uczestników badania, w tym ogłoszenia,

g) informację na temat ewentualnych płatności i odszkodowań na rzecz uczestników badania,

h) inne dokumenty konieczne do oceny wniosku (np. w przypadku badań nad nowymi lekami – Broszurę Badacza, itp.),

i) wykaz ośrodków w Polsce, prowadzących lub planujących prowadzić to badanie wraz z adresami właściwych dla nich komisji bioetycznych,

j) aktualny życiorys naukowy badacza,

k) kopię polisy ubezpieczeniowej dotyczącą tego badania,

l) listę odpowiedniego piśmiennictwa (ewentualnie załączyć przedruki piśmiennictwa)

3. Jeżeli w eksperymencie medycznym ma brać udział osoba, która nie może wyrazić pisemnej zgody, osoba małoletnia lub osoba całkowicie ubezwłasnowolniona, wzory dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 3-5, powinny uwzględniać potwierdzenie danych wynikających z okoliczności określonych w art. 25 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 1997 r. Nr 28, poz. 152 i Nr 88, poz. 554 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115)

4. Wniosek (wypełniony formularz wraz z dokumentacją) powinien być złożony na dwa tygodnie przed planowanym posiedzeniem Komisji w jednym egzemplarzu, wpięty w segregator, z jednolitą numeracją stron. Dodatkowo należy załączyć drugi egzemplarz wypełnionego formularza wniosku.

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.