Opłaty startowe, ubezpieczenia i inne

 

Opłaty startowe:

Koszty uczestnictwa w Mityngu pokrywają zgłaszające kluby. Opłata startowa – 10 zł (osobostart).

Zgłoszenie potrzeby wystawienia faktury należy zgłosić w biurze zawodów na załączonym druku (pobierz plik). Faktury będą wysyłane pocztą po zakończeniu Mityngu (nie wcześniej niż 29 czerwca 2015r).

 

Ubezpieczenia:

Obowiązek ubezpieczenia spoczywa na macierzystym Klubie zawodnika lub zawodniku. Wszyscy zawodnicy startujący w Mityngu powinni posiadać aktualne badania lekarskie.

 

Inne:

  • Zawodnicy obowiązkowo startują i występują na podium z numerem startowym organizatora, co jest warunkiem otrzymania nagród.
  • Obowiązuje wyprowadzenie do konkurencji na 20 min przed starem.
  • Dekoracja zwycięzców następuje bezpośrednio po finale.
  • Nagrody wypłacane są za okazaniem dokumentu tożsamości.
  • Udział w VI Mityngu Lekkoatletycznym 45-lecia AWF Katowice oznacza akceptację regulaminu zawodów oraz wiąże się z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika zawodów w materiałach promocyjnych organizatora i sponsorów Mityngu.
  • Interpretacja regulaminu należy do organizatorów, kwestie sporne rozstrzyga Dyrektor Mityngu.
Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.