Komisja

Powołanie Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna została powołana podczas walnego zebrania członków PZKP w dniu 10 października 2018 roku Uchwałą nr 4/2018.

Komisja Rewizyjna została powołana na kadencję trwającą cztery lata (2018-2022).

W dniu 1 grudnia 2020 roku podczas walnego zebrana delegatów w sprawie wyboru uzupełniającego członka uchwałą nr 3/2020

została powołana Pani mgr Wioleta Janecka.

Skład Komisji:

mgr Wioleta Janecka - przewodniczący

Aleksandra Małota - sekretarz

mgr Kornelia Czajor - członek

Uchwała nr 4/2018  

Uchwała nr 3/2020 

Zadania Komisji Rewizyjnej:

1. Przewodniczącemu komisji rewizyjnej lub delegowanemu przez niego członkowi komisji przysługuje prawo uczestnictwa w posiedzeniach zarządu PKZP z głosem doradczym.

2. Komisja rewizyjna jest organem kontrolującym działalność finansową zarządu PKZP

3. Podstawowymi zadaniami komisji rewizyjnej są:

a) ochrona mienia PKZP,

b) kontrola przestrzegania przez zarząd postanowień statutu,

c) czuwanie nad prawidłowym udokumentowaniem wszystkich wpłat i wypłat,

d) czuwanie nad terminowym prowadzeniem obsługi kasowej i księgowości PKZP przez zakład pracy.

4. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności PKZP co najmniej cztery razy w roku, sporządzając protokół.

5. W razie stwierdzenia, że zarząd PKZP w swej działalności finansowej nie przestrzega przepisów prawa lub gdy działalność zarządu jest sprzeczna z interesem społecznym, komisja rewizyjna żąda zwołania w trybie natychmiastowym nadzwyczajnego walnego zebrania członków i występuje na nim z wnioskiem o odwołanie zarządu kasy.

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.