Prawo

Pracownicza Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa przy AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach działa na podstawie:

  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo - pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych w zakładach pracy (Dz. U. z 1992 r. nr 100 poz. 502);
  • Statutu PKZP zatwierdzonego Uchwałą nr 3/2015 walnego zebrania członków PKZP z dnia 30 stycznia 2015 roku. ;
  • Regulaminu PKZP zatwierdzonego Uchwałą nr 4/2017 walnego zebrania delegatów PKZP z dnia 19 grudnia 2017 roku.;
  • Regulaminu udzielania zapomóg z PKZP zatwierdzonego Uchwałą nr 4/2012 walnego zebrania delegatów PKZP z dnia 29 listopada 2012 roku.;
  • Regulaminu udzielania pożyczek krótkoterminowych zatwierdzonego Uchwałą nr 4/2011 walnego zebrania członków PKZP z dnia 19 grudnia 2011 roku.;

Współpraca PKZP z AWF Katowice została usankcjonowana umową nr 222/2006 w sprawie udzielania pomocy organizacyjno - prawnej oraz obsługi finansowo - księgowej PKZP zawartą w dniu 8 marca 2006 roku.

Treść umowy została zatwierdzona Uchwałą nr 1/2006 Zarządu PKZP z dnia 8 marca 2006 roku.

Na mocy powyższej umowy księgowość Kasy od 2019 roku prowadzi mgr inż. Mirela Załuska.

Kasjerem Kasy jest Elżbieta Giedgowd - Krzemińska.

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.