Apostille lub legalizacja

Apostille jest poświadczeniem, na podstawie którego dokumenty urzędowe (m.in. świadectwa i dyplomy) wydane na terytorium jednego państwa są uznawane za legalne na terytorium innego państwa. Apostille zostało wprowadzone konwencją, znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. nr 112, poz. 938) i dotyczy państw, które przyjęły konwencję.

Legalizacja to potwierdzenie autentyczności dokumentu (np. świadectwa lub dyplomu) wydanego w innym państwie. Trzeba ją wykonać, jeśli nie jest możliwe uzyskanie apostille, bo kraj, który wydał dokument nie przyjął konwencji znoszącej wymóg legalizacji dokumentów. Jeśli państwo, z którego pochodzi dyplom nie znajduje się na liście państw, które przyjęły konwencję, powinna zostać dokonana legalizacja tego dokumentu. Legalizacji świadectwa szkoły średniej lub dyplomu szkoły wyższej może dokonać:

  • konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo;
  • władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo;
  • akredytowana w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) placówka dyplomatyczna lub placówka konsularna państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

Wyjątek stanowią świadectwa lub dyplomy szkół wyższych z Austrii, w przypadku których (na podstawie odrębnej umowy o pomocy prawnej) nie jest wymagany apostille.

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.