Inne

Cudzoziemcy mogą podejmować studia wyższe na podstawie:

  • umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
  • umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;
  • decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

Mogą ubiegać się o przyjęcie na studia:

  • za pośrednictwem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), która kieruje do uczelni cudzoziemców zakwalifikowanych na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie bez obowiązku odbycia kursu przygotowawczego;
  • za pośrednictwem kierujących ich do uczelni jednostek, w których odbyli kurs przygotowawczy w języku polskim.

Szczegółowe informacje można znaleźć na następujących stronach:

ERASMUS + jest jednym z najbardziej znanych programów mających na celu wymianę studencką i podejmowanie kształcenia w Polsce w ramach umów międzynarodowych.

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.