Legalizacja pobytu

Obywatele Unii Europejskiej /  Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (European Free Trade Association) wjeżdżają do Polski bez wizy i mogą przebywać na terytorium Polski nie legalizując swojego pobytu przez okres 3 miesięcy. Jeżeli zamierzają przedłużyć pobyt powinni przed upływem 3 miesięcy dokonać rejestracji pobytu na terytorium Polski.

Obywatele krajów nienależących do UE / EFTA przed przyjazdem do Polski powinni uzyskać wizę polską w ambasadzie polskiej lub polskim konsulacie w swoim kraju. W celu przedłużenia pobytu na terytorium Polski należy wystąpić o wydanie karty czasowego pobytu przed datą upływu ważności wizy. Karta pobytu jest dokumentem, który potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu w Polsce. Dokument ten wraz z ważnym paszportem zagranicznym potwierdza uprawnienia do pobytu w Polsce oraz uprawnia do wielokrotnego przekraczania granicy polskiej bez koniczności posiadania wizy.

Więcej informacji na temat na stronie Śląskiego Urzedu Wojewódzkiego.

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.