Opłaty za studia

Zasady pobierania od cudzoziemców opłat za studia określa uchwała Nr AR001-5-IV/2019 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków obniżania i zwalniania z tych opłat cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności.

Aktualną wysokość opłat za odbywanie studiów na zasadach odpłatności przez cudzoziemców podejmujących naukę od roku akademickiego 2019/2020 reguluje zarządzenie 17/2019.

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.