Tłumaczenia dokumentów

Uczelnia wymaga od kandydatów na studia tłumaczeń przysięgłych na język polski zagranicznego świadectwa szkolnego (nie dotyczy dyplomów IB i EB) lub dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Tłumaczenie przysięgłe dokumentów powinno być sporządzone przez:

  • osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych;
  • osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
  • konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo albo dyplom;
  • akredytowaną w Rzeczypospolitej Polskiej placówkę dyplomatyczną lub placówkę konsularną państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo albo dyplom.

Jeśli świadectwo bądź dyplom zostało opatrzone apostille wymagane jest, by tłumaczenie dyplomu lub świadectwa zawierało także tłumaczenie apostille. Dokument potwierdzający tożsamość kandydata na studia nie wymaga tłumaczenia.

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.