Ubezpieczenie zdrowotne

Kandydaci cudzoziemcy (osoby niebędące obywatelami polskimi) powinni posiadać polisę ubezpieczenia zdrowotnego lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego na dany rok akademicki lub powinni być objęci powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych lub powinni posiadać potwierdzenie o pokryciu przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.