Uznawanie świadectw i dyplomów

Uznanie zagranicznego świadectwa lub innego dokumentu za równoważny z polskim świadectwem dojrzałości następuje z mocy prawa lub na mocy decyzji kuratora oświaty.

1. Uznanie z mocy prawa, czyli bez poświadczania przez inne instytucje lub organy na terenie Polski. Dodatkowych formalności w polskich urzędach nie wymagają uzyskane za granicą świadectwa, które są w Polsce uznane z mocy prawa. Dokumenty te mogą być składane bezpośrednio w uczelni bez uzyskiwania opinii innych instytucji lub organów na terenie Polski. Kuratorzy oświaty nie prowadzą postępowania w celu uznania świadectw uznanych z mocy prawa, ani nie wydają poświadczeń w tym zakresie. Świadectwa uznawane w Polsce z mocy prawa: świadectwa „maturalne” uzyskane w systemach oświaty państw Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), tj. świadectwa lub dyplomy ukończenia szkół średnich, świadectwa lub dyplomy maturalne lub inne dokumenty, które uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostały wydane oraz zostały wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji szkoła lub instytucja ta działa; ​dyplomy IB (International Baccalaureate), wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie oraz ​dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie, zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich; ​świadectwa objęte umowami międzynarodowymi (wykaz wszystkich umów na stronie internetowej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej).

2. Uznanie w wyniku postępowania administracyjnego kuratora oświaty. Kurator oświaty może przeprowadzić postępowanie w celu potwierdzenia wykształcenia w przypadku, gdy skompletowanie dokumentacji napotyka na trudne do usunięcia przeszkody. Osoba o statusie uchodźcy lub pozostająca pod ochroną uzupełniającą lub posiadająca zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w celu połączenia się z rodziną uchodźcy lub osoby pod ochroną uzupełniającą może złożyć wniosek o potwierdzenie wykształcenia do Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Zalecany jest kontakt z Mazowieckim Kuratorium Oświaty w celu ustalenia szczegółów postępowania w celu potwierdzenia wykształcenia www.kuratorium.waw.pl (więcej informacji). Osoba poszkodowana w wyniku konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych lub innych kryzysów humanitarnych, spowodowanych przez naturę lub człowieka, może złożyć wniosek o potwierdzenie wykształcenia do kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, bądź – w przypadku braku stałego adresu w Polsce, do kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę szkoły lub uczelni, w której zostanie przedłożone świadectwo. Zalecany jest kontakt z właściwym kuratorium oświaty w celu ustalenia szczegółów postępowania nostryfikacyjnego w danym urzędzie. Adresy kuratoriów oświaty znajdują się na stronie https://www.cdr.gov.pl/informator/kuratoria.htm .

Uznawanie zagranicznych dyplomów ukończenia studiów. Jeśli zagraniczny dyplom uprawnia do kontynuacji kształcenia na studiach wyższego stopnia, w systemie szkolnictwa wyższego, w którym działa uczelnia, która ten dyplom wydała. Uprawnia on również do kontynuacji kształcenia na odpowiednim poziomie (studiach drugiego stopnia) w Polsce. Dyplom może uprawniać do dalszego kształcenia w Polsce także na podstawie umowy międzynarodowej. Jeśli zagraniczny dyplom nie daje bezpośredniego dostępu do studiów wyższego stopnia w kraju jego uzyskania, a mimo to kandydat chce kontynuować kształcenie w Polsce, przed podjęciem studiów dyplom musi zostać poddany procedurze nostryfikacji, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 28 września 2018 roku Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz.U. z 2018 r. poz 1881). Nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych dokonuje rada jednostki organizacyjnej uczelni, uprawnionej do nadawania stopnia doktora określonej dziedziny nauki lub dziedziny sztuki, prowadzącej kształcenie w obszarze obejmującym kierunek studiów wyższych, którego ukończenie potwierdza dyplom uzyskany za granicą.

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.