Wymagane dokumenty

Na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie:

 • skan ankiety osobowej (wydruk z systemu IRK),
 • skan dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata,
 • skan dokumentu (świadectwo zagraniczne) uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w Polsce (więcej informacji),
 • skan apostille lub legalizację dla świadectwa zagranicznego wydanego poza granicami Polski lub decyzję o uznaniu świadectwa zagranicznego na podstawie przepisów o nostryfikacji świadectw (nie dotyczy matur IB i EB) (więcej informacji),
 • skan poświadczonego tłumaczenia na język polski wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski
  (nie dotyczy dyplomów IB i EB) (więcej informacji),
 • kolorowe zdjęcie do elektronicznej legitymacji studenckiej o wymiarach 20 x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, które kandydaci wprowadzają na swoje konto w systemie IRK, po zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia,
 • dowód opłaty za przeprowadzenie rekrutacji,
 • skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (więcej informacji),
 • skan dokumentu poświadczającego posiadanie polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce (więcej informacji),
 • kandydaci na kierunki, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia – zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych, wydane przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (nie dotyczy kierunku zarządzanie) (więcej informacji).

Na studia drugiego stopnia:

 • skan ankiety osobowa (wydruk z systemu IRK),
 • skan dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (więcej informacji),
 • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz suplementu do dyplomu (więcej informacji),
 • skan apostille lub legalizację dla dyplomu wydanego poza granicami Polski (więcej informacji),
 • skan tłumaczenia na język polski wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski (więcej informacji),
 • kolorowe zdjęcie do elektronicznej legitymacji studenckiej o wymiarach 20 x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, które kandydaci wprowadzają na swoje konto w systemie IRK, po zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia),
 • dowód opłaty za przeprowadzenie rekrutacji,
 • skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (więcej informacji),
 • skan dokumentu poświadczającego posiadanie polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce (więcej informacji),
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia (więcej informacji),
 • kandydaci na kierunki, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia – zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych, wydane przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (nie dotyczy kierunku zarządzanie) (więcej informacji).

W przypadku pytań, wątpliwości tel. (032) 207 54 13; 207 53 69, e-mail: d.ligeza@awf.katowice.pl; m.stawiarz@awf.katowice.pl

Aktualizacja: Monika Stawiarz 22-09-2020
Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.