Zasady

Cudzoziemcy (osoby niebędące obywatelami polskimi) mogą podejmować i odbywć studia wyższe na podstawie uchwały senatu nr AR001-1-V/2020 z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr AR001-5-VI/2019 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzania dla poszczególnych kierunków studiów w roku akademickim 2020/2021 jak również na zasadach określonych w art. 323 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 85), oraz uchwały senatu nr AR001-4-III/2020 w sprawie podejmowania studiów przez cudzoziemców  (osoby niebędące obywatelami polskimi), na podstawie:
  • umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
  • umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;
  • decyzji ministra;
  • decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;
  • decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;
  • decyzji administracyjnej rektora.
Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2020/2021
Rekrutacja krok po kroku
Wymagane dokumenty
Opłaty za studia
Aktualizacja: Monika Cichecka, 27-05-2020
Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.