KRD

Krajowa Reprezentacja Doktorantów (KRD) jest ogólnopolskim przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów. KRD ma prawo do wyrażania opinii i przedstawiania wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, w tym do opiniowania aktów normatywnych dotyczących doktorantów.

(art. 209 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. Ust. Nr 164 z 2005 r., poz. 1365 z późn. zm.)

W swojej statutowej działalności KRD posiada prawo do:

  • reprezentowania interesów oraz obronę praw doktorantów,
  • rozwijania samorządności doktoranckiej,
  • współpracy z ośrodkami wspierającymi działalność naukową doktorantów,
  • wspierania inicjatyw środowiska doktorantów,
  • budowania więzi kulturalnych i towarzyskich,
  • wyrażania opinii i przedstawianie wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów,
  • opiniowania projektów aktów normatywnych dotyczących doktorantów,
  • występowania z propozycjami aktów prawnych do właściwych organów państwa.
Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.