O nas

Samorząd Doktorantów jest ogólnouczelnianym przedstawicielem  i wyrazicielem woli środowiska doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego  im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

Działa na podstawie przepisów (art. 209 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. Ust. Nr 164 z 2005 r., poz. 1365 z późn. zm.), Statutu AWF Katowice oraz Regulaminu Samorządu Doktorantów.

 

W swojej statutowej działalności Samorząd Doktorantów posiada prawo do:

 • bronienia praw doktorantów,
 • reprezentowania interesów doktorantów w Uczelni oraz poza Uczelnią,
 • wyrażania opinii społeczności doktorantów AWF Katowice w sprawach, którymi społeczność ta jest zainteresowana,
 • wspierania i propagowania działalności naukowej doktorantów,
 • wnioskowania w sprawach dotyczących doktorantów AWF Katowice oraz sprawach ogólnouczelnianych wymagających konsultacji wszystkich środowisk akademickich,
 • uczestniczenia, poprzez swoich przedstawicieli w organach kolegialnych,  w podejmowaniu decyzji w sprawach AWF Katowice, a w szczególności opiniowania projektów aktów organów AWF Katowice w sprawach dotyczących doktorantów, w tym związanych z organizacją i regulaminem studiów doktoranckich,
 • porozumiewa się z odpowiednimi organami Uczelni w sprawach stypendiów, pomocy materialnej i współdecydowania w zakresie podziału środków przeznaczonych na cele doktoranckie,
 • występowania z wnioskami do władz Uczelni,
 • prowadzenia działalności socjalnej, społecznej, kulturalnej, oświatowej i naukowej w ramach uregulowań prawnych w Uczelni,
 • organizowania wzajemnej pomocy i współpracy koleżeńskiej,
 • integrowania środowiska doktorantów.

 

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.