Regulamin Studenckiego Ruchu Naukowego

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w KATOWICACH

§ 1. Struktura SRN

 1. Studencki Ruch Naukowy (zwane dalej SRN) jest dobrowolną, uczelnianą organizacją o charakterze naukowym zrzeszającą studentów, doktorantów, absolwentów i nauczycieli akademickich Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (zwanych dalej Członkami SRN).
 2. Członkiem SRN może zostać także osoba spoza uczelni, nie będąca aktualnie studentem AWF Katowice, zainteresowana działalnością naukową w ramach realizowanych projektów w Instytutach Naukowych AWF Katowice oraz Studenckich Kołach Naukowych, która planuje rozpoczęcie studiów w Szkole Doktorskiej.
 3. SRN podlega Prorektorowi ds. Nauki, natomiast nadzór merytoryczno-organizacyjny należy do zadań Pełnomocnika Rektora ds. Studenckiego Ruchu Naukowego, który powoływany jest odrębnym zarządzeniem Rektora AWF Katowice.
 4. Członkowie SRN, do których należą studenci, doktoranci oraz osoby zrzeszone spoza uczelni, a także nauczyciele akademiccy, zwani dalej Opiekunami prowadzą prace naukowo-badawcze w Studenckich Kołach Naukowych zwanych dalej SKN.
 5. Działalność koordynacyjno-organizacyjną pełni Zarząd SRN, który wybierany jest spośród studentów i doktorantów będących Członkami SRN na corocznym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym zwoływanym w październiku każdego roku. Zarząd składa się z minimum trzech Członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza. Zarząd SRN może powołać Koordynatorów poszczególnych Wydziałów AWF Katowice. Kadencja Zarządu SRN trwa 1 rok i kończy się z chwilą powołania nowego Zarządu SRN.
 6. Pełnomocnik Rektora ds. SRN oraz Zarząd SRN mogą podjąć decyzję o odwołaniu Członka Zarządu SRN i/lub Koordynatora Wydziału w sytuacji naruszenia niniejszego Regulaminu i/lub rażącego niedopełnienia obowiązków. Odwołanie Członka Zarządu SRN i/lub Koordynatora Wydziału dokonuje się na wniosek Przewodniczącego Zarządu SRN oraz przynajmniej dwóch członków Zarządu SRN lub grupy co najmniej 25% Członków SRN poprzez uzyskanie względnej większości głosów.
 7. W przypadku rezygnacji z funkcji Członka SRN Pełnomocnik Rektora ds. SRN zobowiązany jest do ustalenia terminu wyborów uzupełniających w czasie 14 dni roboczych od daty utracenia statusu Członka Zarządu SRN.
 8. W przypadku ustąpienia Przewodniczącego Zarządu SRN w czasie trwania kadencji, jego funkcję przejmuje Wiceprzewodniczący, aż do najbliższego zebrania Członków SRN zwołanego najpóźniej na 21. dzień roboczy od dnia ustąpienia w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających. W sytuacji ustąpienia Przewodniczącego Zarządu SRN na dwa i mniej miesięcy przed wygaśnięciem trwania kadencji, jego funkcję przejmuje Wiceprzewodniczący, bez przeprowadzania wyborów uzupełniających.

§ 2. Cele SRN i sposoby ich realizacji

 1. Celem SRN jest rozwijanie naukowych zainteresowań studentów, doktorantów oraz przygotowywanie ich do pracy naukowo-badawczej.
 2. SRN realizuje swoje cele poprzez:
  1. inicjowanie, wspieranie i pomoc w działalności naukowej Członków SRN;
  2. propagowanie osiągnięć naukowych Członków SRN oraz upowszechnianie wyników z działalności SRN na stronie https://www.awf.katowice.pl/uczelnia/studencki-ruch-naukowy prowadzonych przez SRN;  
  3. ułatwianie przepływu informacji i wymiany doświadczeń w zakresie nauk o kulturze fizycznej oraz nauk o zdrowiu;
  4. organizowanie corocznej Konferencji dla Młodych Naukowców oraz współorganizowanie innych konferencji, warsztatów, seminariów, wykładów, konkursów, etc.;
  5. współpracę z innymi organizacjami studenckimi; 
  6. aplikowanie do konkursów dotujących zadania publiczne o charakterze naukowym.
 3. Pełnomocnik Rektora ds. SRN przygotowuje sprawozdanie z działalności SRN na koniec każdego roku akademickiego, które udostępniane jest na stronie https://www.awf.katowice.pl/uczelnia/studencki-ruch-naukowy/sprawozdania-z-dzialalnosci-srn
 4. Potwierdzenie Członkostwa SRN przygotowuje Pełnomocnik Rektora ds. SRN na pisemną prośbę interesanta, na podstawie sprawozdań przygotowanych przez opiekunów Studenckich Kół Naukowych (prośba może być przesłana drogą mailową).

§ 3. Studenckie Koła Naukowe

 1. Praca naukowa Studenckich Kół Naukowych (zwanych dalej SKN) działających na terenie AWF Katowice jest istotą działalności SRN. 
 2. SKN to dobrowolne zrzeszenie studentów, doktorantów oraz osób nie będących aktualnie studentami AWF Katowice, które są zainteresowane działalnością naukową w ramach realizowanych projektów w SKN. Celem SKN jest pogłębianie i propagowanie wiedzy, umiejętności badawczych oraz praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności, w szczególności poprzez wspólną pracę i naukę jego członków. 
 3. SKN podlegają rejestracji w rejestrze prowadzonym przez SRN, udostępnianym na stronie https://www.awf.katowice.pl/uczelnia/studencki-ruch-naukowy/lista-zarejestrowanych-skn
 4. Zgłoszenia SKN, według załączonego wzoru (Załącznik 1) dokonuje Opiekun, który jest pracownikiem akademickim AWF Katowice. Opiekun SKN sprawuje opiekę merytoryczną nad studentami, doktorantami oraz innymi osobami zrzeszonymi w SKN.
 5. Zgłoszenie zgodnie z załącznikiem powinno zawierać:
  1. nazwę SKN,
  2. obszar zainteresowań /problemów badawczych SKN,
  3. listę imienną minimum 3 członków założycieli koła naukowego.
  4. regulaminu zgłaszanego SKN.
    
 6. Sposób prowadzenia SKN zależy od Opiekuna, jednak z zachowaniem naukowo-badawczego charakteru działalności SKN oraz zgodnie z Regulaminem SRN.
 7. Do obowiązków SKN należą: 
        a. realizacja działań SKN zgodnie z Regulaminem SRN.  
        b. czynny udział SKN w Konferencji dla Młodych Naukowców (wystąpienie studenta/doktoranta/osoby zrzeszonej i/lub udział Opiekuna w Komitecie Organizacyjnym lub Naukowym Konferencji);
        c. złożenie sprawozdania z działalności SKN w formie papierowej i elektronicznej przez Opiekuna SKN według załączonego wzoru (Załącznik 2) na koniec każdego semestru bieżącego roku akademickiego, zgodnie z aktualną organizacją roku;
 8. Zamknięcie SKN odbywa się na wniosek Opiekuna SKN lub Pełnomocnika Rektora ds. SRN według załączonego wzoru (Załącznik 3). 

      Sytuacja dotyczy: 

                a. złożenia wniosku przez Opiekuna SRN o zamknięcie SKN;
                b. nieprzestrzegania obowiązków SKN zawartych w § 3 ust. 6.

       9. W sytuacji braku studentów, doktorantów lub osób zrzeszonych w SKN, należy ten fakt przedstawić w sprawozdaniu z działalności SKN (Załącznik 2, pkt. 4). Działalność zarejestrowanego SKN wygasa po dwuletnim okresie braku uczestnictwa w nim co najmniej 3 członków.
      10. Zamknięcie lub wygaśnięcie działalności SKN jest równoznaczne z wykreśleniem z rejestru SRN. 

§ 4. Zasady finansowania SKN

       1. SKN mogą ubiegać się o dofinansowanie swojej działalności poprzez złożenie wniosku według załączonego wzoru (Załącznik 4) w poniżej określonych obszarach: 

               a. udział czynny w konferencjach, sympozjach i seminariach o charakterze naukowym; 
               b. czynności publikacyjne (dofinansowanie w zależności od budżetu SRN);
               c. inne wydatki w porozumieniu z Pełnomocnikiem ds. SRN lub Prorektorem ds. Nauki (dofinansowanie w zależności od budżetu SRN). 

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Nadzór nad postanowieniami niniejszego Regulaminu sprawuje Pełnomocnik Rektora ds. SRN oraz Prorektor ds. Nauki.
 2. Kwestie nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Prorektor ds. Nauki.
 3. Regulamin SRN wchodzi w życie z dniem podpisania przez Rektora AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. 

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.