Co to jest własność intelektualna?

Autorskie prawa osobiste

Autorskie prawa osobiste, odnoszą się do sfery niemajątkowych (pozaekonomicznych) interesów twórcy, związanych z konkretnym utworem.ž Autorskie prawa osobiste powstają z chwilą ustalenia utworu (chociażby miał postać nie skończoną). Dla ochrony osobistych interesów twórcy w okresie wcześniejszym, ze względu na podejmowany przez niego proces twórczy, należy stosować przepisy art. 23 i 24 k.c.žOchrona autorskich dóbr osobistych, w przeciwieństwie do wszystkich innych dóbr osobistych, nie jest ograniczona w czasie i "trwa wiecznie". ž„Art. 16. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią nie ograniczoną w czasie i nie podlegają zrzeczeniu się lub zbyciu, więź twórcy z utworem…”

  Cechą  ustawy jest przyjęcie dualistycznej konstrukcji prawa autorskiego, czego konsekwencją jest wprowadzenie odrębnego statusu prawnego dla dwóch grup praw autorskich: žautorskich praw majątkowych i autorskich praw osobistych

žW przypadku uczelni, szkół wyższych oraz instytutów naukowych uwzględnia się przepisy dotyczące pierwszych wydań, zwłaszcza art.99 ze znaczkiem 5 dot. ochrony na podstawie umów międzynarodowych lub jeżeli mamy do czynienia z tzw. pierwiastkiem obcym. žW uczelniach wyższych stosuje się procedury dotyczące sposobu powiadamiania o naruszeniu praw wynikających z prawa autorskiego i praw pokrewnych w aspekcie przepisów art. 115-119 (odpowiedzialność karna)ž 120-23 (rozstrzyganie sporów).
Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.