Erasmus PLUS - najnowsze informacje!

Obrazek: 

W bieżącym roku akademickim 2013/2014 kończy się, dobrze już wszystkim znany, program Erasmus (trwający od 2007 do 2013). Jego miejsce ma zająć całkiem nowa formuła Erasmus PLUS, którego kształt w czerwcu ustaliła Komisja Europejska. Nowy Erasmus PLUS będzie obejmował inne dotychczas prowadzone osobno programy tj. Comenius, Leonardo, Erasmus, Grundtvig oraz Transvensal.
Nowy program Erasmus PLUS ma ruszyć od przyszłego roku akademickiego 2014/2015 i trwać do 2020 roku. Niestety jego ostateczny kształt nie jest jeszcze znany polskim uczelniom.

Struktura Erasmusa + ma obejmować:
1. Mobilność edukacyjną:
- studentów oraz uczniów w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego (mobilność ta może polegać na studiowaniu w instytucji partnerskiej, odbyciu stażu lub zdobyciu doświadczenia jako uczeń, asystent lub praktykant za granicą),
- pracowników ( w tym przypadku mobilność może polegać na prowadzeniu zajęć, odbyciu stażu lub profesjonalnych szkoleń za granicą).

2. Współpracę na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, w tym:
- partnerstwa strategiczne pomiędzy organizacjami lub instytucjami zaangażowanymi w edukację i szkolenie lub inne odpowiednie sektory, mające na celu opracowanie i wdrożenie wspólnych inicjatyw oraz promowanie wzajemnego uczenia się i wymiany doświadczeń,

- partnerstwa między przedsiębiorcami a instytucjami kształcenia i szkolenia. Partnerstwa te mogą mieć formę:
a)sojuszy na rzecz wiedzy (Knowledge Alliances) pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego i pracodawcami, które promować będą kreatywność, innowacje, przedsiębiorczość, m.in. oferując opracowywanie nowych programów nauczania i metod dydaktycznych.
b)sektorowych sojuszy na rzecz umiejętności (Sector Skills Alliances) pomiędzy organizatorami kształcenia i szkolenia a pracodawcami, mające na celu promowanie zatrudnialności.
Sojusze te mają się też przyczynić m.in. do tworzenia nowych dla danego sektora lub międzysektorowych programów nauczania, rozwoju innowacyjnych metod nauczania i szkolenia zawodowego.

- platformy informatyczne, obejmujące wszystkie sektory edukacji i szkoleń, w tym w szczególności e-twinning, umożliwiające wirtualną mobilność i wymianę dobrych praktyk oraz otwarcie dostępu dla uczestników z krajów sąsiedzkich.

3. Wsparcie reform polityki edukacyjnej poprzez:

- wdrażanie programu polityki Unii w dziedzinie kształcenia i szkolenia, m.in. w zakresie Procesu Bolońskiego i Kopenhaskiego,

- wdrażanie w państwach uczestniczących unijnych narzędzi przejrzystości i uznawalności kształcenia: w szczególności Europass-u, Europejskich Ram Kwalifikacji (EQF), Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS), Europejskiego Systemu Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu zawodowym (ECVET), Europejskich Ram ds. Jakości w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (EQAVET), Europejskiego Rejesteru Agencji Akredytacyjnych (EQAR) oraz Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Zapewniania Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym (ENQA),

- wsparcie dla europejskich sieci i organizacji pozarządowych w dziedzinie edukacji i szkoleń,

-dialog polityczny z właściwymi europejskimi zainteresowanymi stronami w dziedzinie edukacji i szkoleń,

- Krajowe Ośrodki Uznawalności Akademickiej (NARIC), Eurydice, sieci Euroguidance, oraz krajowe centra Europass.
(informacje podane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

 

Wszelkie informacje na temat programu Erasmus PLUS będą bieżąco udostępniane na naszej stronie internetowej.