Deklaracja Polityki Erasmus oraz ERASMUS CHARTER FOR MOBILITY

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


DEKLARACJA POLITYKI W PROGRAMIE ERASMUS + w latach 2014-2021

I. Strategia, priorytety oraz działania komórki współpracy z zagranicą AWF w Katowicach w kontekście działalności programu edukacyjnego „Erasmus+"

Wychodząc naprzeciw podstawowym wymogom Deklaracji Bolońskiej dotyczącym europejskiego szkolnictwa wyższego, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, aktywnie uczestnicząc  w dotychczasowych działaniach programu SOCRATES-ERASMUS, Lifelong Learning - ERASMUS pragnie udział ten kontynuować w nowym komponencie programu ERASMUS +.

W latach 2014-2020(21) przewidziany jest dalszy dynamiczny rozwój wymiany studentów i kadry naukowo-dydaktycznej. W celu poprawy jakości i atrakcyjności współpracy wielostronnej pomiędzy AWF w Katowicach a innymi szkołami wyższymi w Europie uczelnia zamierza jeszcze bardziej poszerzyć i udostępnić ofertę dydaktyczną w języku angielskim. Uczelnia pragnie wykorzystać nową w programie ERASMUS + możliwość wysyłania studentów na praktyki, jako sprawdzonej drogi weryfikowania, a jednocześnie praktycznego wdrażania i umacniania wiedzy oraz umiejętności nabytych przez studiujących podczas zajęć dydaktycznych. Ważne jest też, że praktyki stanowią pośrednie wprawdzie, lecz istotne w swej wadze, potwierdzenie zgodności treści kształcenia z potrzebami rynku pracy. Jest to ponadto skuteczny sposób poszerzania zakresu współpracy Uczelni z przedsiębiorstwami i innymi instytucjami. Uczelnia podejmie należyte starania w celu zapewnienia odpowiedniego nadzoru i wsparcia dla powyższego działania.

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach na przestrzeni ostatnich lat nie zanotowała problemów związanych z równouprawnieniem płci, ksenofobi czy rasizmem. Studenci są wychowywani w duchu poszanowania praw człowieka i zasad demokracji.

 

II.        Zapewnienie wysokiej jakości wymiany akademickiej

W trosce o zapewnianie i doskonalenie jakości kształcenia od kilku lat rozbudowywany jest wewnętrzny system zapewniania jakości. Do jego funkcjonujących elementów należą: USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów), pełna, aktualizowana informacja o studiach, warunkach przyjęć na studia, zasadach studiowania, rozkładach zajęć itd.

Mając na względzie zapewnienie należytego poziomu wymiany akademickiej w programie ERASMUS+, podejmuje się corocznie stosowne kroki zarówno na etapie kwalifikacji studentów i kadry nauczającej do programu, jak i potem – w okresie bezpośrednich przygotowań do wyjazdów, a także po powrocie.

System ECTS został wprowadzony do programów studiów realizowanych w Akademii w roku akademickim 2007/2008. To doprowadziło do ułatwienia procesu kwalifikacyjnego oraz późniejsze rozliczanie wyników studentów zapisanych w wykazie zaliczeń (ang. Transcript of Records). Opracowano Katalog Informacyjny ECTS zawierający pełną informację o studiach w Akademii. Studenci co rok informowani są o formalnościach, które muszą dopełnić aby stać się uczestnikiem programu ERASMUS+.

Po zatwierdzeniu ostatecznej listy studentów do wyjazdu w danym roku akademickim, Akademia świadczy wyjeżdżającym wszechstronną pomoc – organizacyjną i merytoryczną: ułatwia kontakt z uczelnią partnerską, pośredniczy w wymianie niezbędnych dokumentów, doradza w sprawach transportu i ubezpieczenia, a przede wszystkim wspiera w budowaniu zestawu przedmiotów wpisywanych do porozumienia o programie studiów (ang. Learning Agreement).

Dla studentów zagranicznych stale uatrakcyjnia się ofertę dydaktyczną. Studenci na czas studiów są zakwaterowani w akademiku uczelni na takich samych zasadach jak studenci polscy. Uczelnia nie pobiera opłat za studia, lub też korzystanie z zasobów.

Wyjeżdżający nauczyciele otrzymują informacje o uczelni przyjmującej i pomoc w organizacji wyjazdu związaną z ubezpieczeniem, organizacją transportu i zakwaterowania. Wyjazd nauczyciela Akademii na stypendium w ramach programu ERASMUS+ jest istotnym elementem branym pod uwagę przy ocenie dokonań zawodowych i aktywności pracownika.

Zadanie podnoszenia poziomu jakości kształcenia na AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach  przejawia się poprzez wdrażanie następujących postanowień:

 

 1. dla studentów przyjeżdżających/wyjeżdżających
 • pełna dostępność programów nauczania dla wszystkich kierunków i przedmiotów (strona internetowa uczelni, bieżące informacje na temat oferty studiów na dany semestr i Europejskiego Systemu Transferu Punktów Kredytowych - ECTS);
 • każdy przyjeżdżający student ma polskiego "opiekuna" – studenta, który mu pomaga;
 • spotkania z koordynatorami programu i kierunku, wyjaśniające prawa i obowiązki studentów AWF oraz określające ostateczne wersje Porozumienia o programie zajęć (Learning Agreement); 
 • zakwaterowanie w domu studenckim AWF, aby ułatwić integrację z polskimi studentami;
 • zapewnienie pełnej profesjonalnej pomocy administracyjnej przy procedurach składania wniosków;
 • wizytacje kadry w celu dokonania oceny jakości studiów w instytucjach partnerskich;
 • pomoc finansowa zapewniana przez AWF dla różnych działań związanych z wymianą studentów;
 • uznanie okresu studiów za granicą, włączenie ocen z zagranicznej uczelni do dyplomu przy ukończeniu studiów;
 • po powrocie do domu studenci wypełniają ankiety i oceniają swoje studia za granicą.

2.  dla przyjeżdżających/wyjeżdżających wykładowców;

 • zapewnienie odpowiedniej rekrutacji nauczycieli akademickich;
 • organizowanie pobytu przyjeżdżających nauczycieli zarówno na uczelni, jak i w ich wolnym czasie;
 • organizowanie podróży i pobytu za granicą dla nauczycieli wyjeżdżających;
 • dodatkowe punkty dla nauczycieli zaangażowanych w wymianę podczas oceny nauczycieli;
 • sprawozdania od nauczycieli po powrocie z wymiany zapewniające informacje zwrotne i opinię na temat ich doświadczenia z nauczania na uczelniach partnerskich.

III.      Zapewnienie wysokiej jakości praktyk studenckich

            Program praktyki powinien być zbieżny z programem praktyk, które student odbywa w trakcie studiów i stanowić podstawę do ich zaliczenia jako obowiązkowych praktyk studenckich. Okres praktyk wynosi zazwyczaj od kilku do kilkunastu tygodni, w zależności od wymogów nakreślonych przez Uczelnię w programach nauczania.

Istotną rolę w procesie organizacji i przebiegu praktyk mają opiekunowie praktyk

powołani dla każdej specjalności. Do ich obowiązków należy m.in.: opracowanie programów

praktyk, ustalenie miejsc praktyk, nadzór nad organizacją praktyki, współpraca z opiekunami

praktyk w zakładach pracy.

            Pozyskiwanie instytucji, w których będą realizowane praktyki odbywać się będzie poprzez nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z placówkami zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie tematycznym studiów Akademii Wychowania Fizycznego. Umowa pomiędzy uczelnią a instytucją realizującą praktyki studenckie będzie zawierać informacje dotyczące programu praktyki, jej zakresu, ilości studentów odbywających praktykę, terminu praktyki, wyznaczenia opiekuna praktyki z ramienia instytucji, zapewnienia odpowiednich do programu praktyk miejsc pracy zgodnie z założeniami programowymi praktyki, nadzór nad właściwym przebiegiem praktyki, zapewnienie warunków socjalnych związanych z pobytem studentów w miejscu odbywania praktyk.

W czasie odbywania praktyki studenci są nadzorowani w zakresie merytorycznym

i formalnym zarówno przez opiekunów praktyk z ramienia uczelni, jak i zakładu pracy.

Praktyki studenckie są integralną częścią programu studiów na wszystkich kierunkach AWF.  Ich wysoką jakość szczegółowo zapewniają:

 1. weryfikacja instytucji docelowych – akceptowane są tylko instytucje z najwyżej wykwalifikowaną kadrą i nowoczesnych wyposażeniem;
 2. weryfikacja nauczycieli akademickich, którzy nadzorują praktyki, akceptują ich miejsce i program, monitorują postępy studentów (w tym wizytacje na miejscu) oraz dokonują formalnego zaliczenia wypełnienia wszystkich wymogów;
 3. wyznaczenie mentora w instytucji, w której odbywają się praktyki, który opiekuje się studentem i pomaga mu w pracy;
 4. obowiązkowy dziennik praktyk, którym student zapisuje i analizuje każdy dzień, a każdą pozycję podpisuje mentor;
 5. końcowe zaliczenie praktyk oparte jest na dzienniku praktyk, opinii z instytucji, gdzie odbywają się praktyki, oraz opinii promotora.

Instytucje docelowe praktyk różnią się ze względu na kierunek studiów.


Pełnomocnik JM Rektora ds. współpracy z zagranicą

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.