Erasmus+ AKTUALIZACJA COVID-19

REKRUTACJA WZNOWIONA

 

Erasmus Plus
Nowy program Komisji Europejskiej na 2014-2020 dot. kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu


Celem programu jest wspieranie wszystkich sektorów kształcenia i szkolenia, zwłaszcza kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się dorosłych, pozaformalnego kształcenia się młodzieży.  
Erasmus Plus jest programem bardzo szerokim – zastępuje siedem wcześniejszych programów m.in. : „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Comenius, Grundtvig), Leonardo da Vinci, Erasmus Mundus, Tempus, „Młodzież w działaniu”, w ramach trzech Akcji; obejmuje także centralnie zarządzany program Jean Monnet oraz program wsparcia dla inicjatyw sportowych.
Akcja 1:  międzynarodowa mobilność edukacyjna (studentów, absolwentów, pracowników)
    - wspólne studia II st. (Joint Master Degrees),
Akcja 2: międzynarodowa współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk obejmująca m.in. 
nowe formy i programy kształcenia, nowe metody i narzędzia dydaktyczne, współpraca z przedsiębiorstwami i otoczeniem zewnętrznym uczelni.
Akcja 3: - wsparcie dla reform w obszarze edukacji.
Program Jean Monnet: katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla instytucji i stowarzyszeń, sieci.
Program Sport: współpraca partnerska w dziedzinie sportu, niekomercyjne europejskie imprezy sportowe

Mobilność międzynarodowa Erasmus Plus zostaje ponadto rozszerzona o tzw. kraje partnerskie/trzecie, sąsiadujące z UE dopuszczone do udziału w niektórych Akcjach Erasmus Plus na określonych zasadach: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina, Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Maroko, Palestyna, Syria, Tunezja, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosovo, Czarnogóra, Serbia,  Fed. Rosyjska. Państwa te będą miały możliwość ubiegania się o uczestniczenie w programie na warunkach ogólnych, po spełnieniu wymogów formalnych, np. podpisaniu stosownej umowy, utworzeniu narodowej agencji zarządzającej programem oraz wpłacie tzw. entry ticket, jeśli państwa te zdecydują, że chcą ponieść te koszty, by przystosować swoje instytucje do standardów obowiązujących państwa unijne.

Szczegółowe informacje: 
http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze

http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/index_en.htm

 

Akcja 1: Mobilność edukacyjna


Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki 

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na studia i na praktyki w innych krajach uczestniczących w programie. Na każdym z trzech poziomów studiów można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach za granicą wynosi 3 miesiące, a na praktyce – 2 miesiące. Studentom jednolitych studiów magisterskich lub równoważnych (np. kierunków lekarskich) przysługuje możliwość skorzystania z wyjazdów, których łączny czas trwania wynosi do 24 miesięcy. Do całkowitej liczby miesięcy są jednak wliczane – w ramach każdego poziomu studiów – wcześniejsze wyjazdy z programu Erasmus („Uczenie się przez całe życie”).

Wyjazdy absolwentów na praktyki/staże

Nowością w programie Erasmus+ jest możliwość wyjazdu absolwentów uczelni na zagraniczną praktykę lub staż. Wyjazd tego typu może się odbyć w ciągu jednego roku od ukończenia studiów, a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Rekrutacja odbywa się na ostatnim roku studiów.

Aby mieć możliwość wyjazdu w programie Erasmus+ trzeba:

  • studiować na uczelni, która bierze udział w programie, to znaczy ma Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego nadaną przez Komisję Europejską i w danym roku akademickim prowadzi wymianę studentów;
  • być zarejestrowanym na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich (lub równoważnych) albo doktoranckich.

Dokąd można wyjechać?

Na studia – do szkoły wyższej, która współpracuje z uczelnią macierzystą studenta w programie Erasmus+ (uczelnie wysyłająca i przyjmująca muszą mieć podpisaną umowę międzyinstytucjonalną). Na praktykę – do zagranicznego przedsiębiorstwa, organizacji albo instytucji w innym kraju uczestniczącym w programie.

Gdzie się ubiegać o wyjazd?

W swojej macierzystej uczelni. To uczelnie otrzymują środki finansowe na wyjazdy swoich studentów i pracowników, zgodnie z zasadą programu Erasmus+, według której tylko instytucje mogą się ubiegać o dofinansowanie. Zwykle rekrutacja kandydatów odbywa się w roku akademickim poprzedzającym wyjazd.

Jaka jest wysokość stypendium?

Wysokość stypendium na wyjazdy na studia i na praktyki jest zależna od kraju, do którego się wyjeżdża. W roku 2014/2015 w zależności od kraju miesięczna stawka stypendium wynosi 300, 400 lub 500 euro w przypadku wyjazdów na studia, oraz 400, 500 lub 600 euro w przypadku wyjazdów na praktyki.

GRUPA 1 – 500 euro miesięcznie

Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Zjednoczone Królestwo, Włochy

 

GRUPA 2 – 400 euro miesięcznie

Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

 

GRUPA 3 – 300 euro miesięcznie

Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.