Erasmus dla Studentów

Studiujesz i chcesz wyjechać na część studiów do zagranicznej uczelni?

AWF Katowice bierze udział w Programie Erasmus+, więc będąc naszym Studentem możesz skorzystać z możliwości oferowanych przez ten program!

 

Do jakich krajów można wyjechać?

Jako stypendysta Erasmus+ możesz wyjechać do innego kraju uczestniczącego w tym programie. W Erasmusie biorą udział kraje członkowskie UE, trzy kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Islandia, Lichtenstein, Norwegia - oraz kraje kandydujące - Chorwacja i Turcja.

 

Na jak długo?

Pobyt za granicą w ramach Erasmusa może trwać od 3 do 12 miesięcy. Uczelnie wysyłają
studentów na okres, który łatwo jest zaliczyć, np. jeden semestr. Pobyt nie może wykroczyć
poza jeden, ten sam rok akademicki. Na każdym poziomie studiów do wykorzystania aż 12 miesięcy mobilnościowych (nawet w kilku niezależnych wyjazdach).

 

Kiedy?

Najwcześniej po ukończeniu pierwszego roku studiów pierwszego stopnia (licencjackich,
inżynierskich). Aplikować można już na pierwszym roku, ważne aby wyjazd rozpoczął się po zaliczeniu drugiego semestru studiów.

 

Jakie trzeba spełniać kryteria?

Masz szanse na wyjazd, jeśli osiągasz dobre wyniki w nauce (mierzone średnią ocen) i znasz język obcy, w jakim prowadzone będą zajęcia za granicą. Pamiętaj, że w goszczącej uczelni będziesz brać aktywny udział w zajęciach i zdawać egzaminy. W Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach stowrzony został system indywidualnej oceny kandydata, pełne informacje znajdziesz w Regulaminie Wyjazdów Erasmus.

 

Możliwości dla studentów niepełnosprawnych

Studenci niepełnosprawni ubiegają się o wyjazd w ramach Erasmusa na tych samych zasadach, co pozostali studenci. Mogą jednak wystąpić o dodatkowe
fundusze na wyjazd. Stypendystom o znacznym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatkowe wsparcie ze specjalnego funduszu w budżecie programu, przyznawane
przez Narodową Agencję. O to dofinansowanie należy się ubiegać w Narodowej Agencji za pośrednictwem swojej uczelni.
Osoby z niewielkim stopniem niepełnosprawności mogą uzyskać wyższe stypendium Erasmusa we własnej uczelni.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz u uczelnianego koordynatora programu Erasmus i u uczelnianego pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych.

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.