Formularz konto bankowe - Erasmus +

Proszę podać dane bankowe, które posłużą do przelewu stypendium Erasmus+.

Zalecane jest posiadanie konta bankowego w walucie EURO
Do sprawdzenia na stronach internetowych Pani/Pana banku
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z siedzibą przy ul. Mikołowskiej 72A, 40-065 Katowice, (dalej: Administrator). 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awf.katowice.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji międzynarodowej wymiany studenckiej, doktoranckiej i pracowniczej na podstawie: - Art.6, ust 1, lit. a – Zgoda osoby - Art.6, ust 1, lit. c - Przepis prawa: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym - Art.6, ust 1, lit. b – dane przetwarzane w celu realizacji umowy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w zakresie określonym przepisami ustawy lub do momentu odwołania zgody 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące wymianę międzynarodową na podstawie stosownych umów 6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w wymianie międzynarodowej 7. Może Pani/Pan w dowolnym momencie cofnąć zgodę bez podania przyczyny. W takim przypadku Pani/Pana podanie nie będzie dalej rozpatrywane przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. W celu złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymagane jest przyjście osobiście do siedziby Administratora. 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania nieaktualnych lub nieprawdziwych danych osobowych, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Prawa te może Pani/Pan realizować osobiście w siedzibie Administratora. 9. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, w szczególności przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu pełnej realizacji procesu wymiany międzynarodowej