Fundusz PO WER - DODAJ MOCY!!!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE POWER!

 

WARUNKI PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Umowa finansowa Programu Erasmus+ pomiędzy NA, a Uczelnią  zawiera klauzulę o finansowaniu wszystkich wyjazdów osób z niepełnosprawnością do krajów UE( Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Holandia, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry,  Wielka Brytania, Włochy)  z funduszu PO WER  i traktowaniu tych wyjazdów jako wyjazdów ze stypendium zerowym  w programie Erasmus+

Dokument zaświadczający o niepełnosprawności jest  podstawą określenia, czy student ubiegający się o wyjazd na studia w programie Erasmus+ otrzymuje/nabył prawa do otrzymywania stypendium z tytułu programu PO WER.

Osoba niepełnosprawna, zwana dalej „uczestnikiem mobilności”, realizująca mobilność w programie Erasmus+ w roku akademickim 2016/17 ma prawo otrzymać w ramach kategorii „Wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami” dodatkową kwotę.

Wysokość dodatkowej kwoty będzie określana przez Uczelnię na podstawie oddzielnego wniosku, złożonego przez osobę niepełnosprawną - uczestnika mobilności, do Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą (bud A, pok.105) po zakończeniu rekrutacji na wydziale.

Wniosek powinien zostać złożony najpóźniej na miesiąc przed planowanym wyjazdem na praktykę za granicę.

Wzór  wniosku, który zawiera minimalne wymagania jest dostępny w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz na stronie internetowej: www.awf.katowice.pl/uczelnia/wspolpraca-zagraniczna

W w/w wniosku o dofinansowanie dodatkowych kosztów bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością osoba niepełnosprawna - uczestnik mobilności musi w szczegółowy sposób określić potrzeby wynikająca  z niepełnosprawności (inne niż standardowe koszty związane z podróżą  i utrzymaniem podczas pobytu za granicą).

Każdy dodatkowy koszt będzie wymagał szczegółowego uzasadnienia, określenia wysokości przewidywanych wydatków i podania źródła, na podstawie którego przewidywana kwota wydatków została skalkulowana.

Przyznanie dodatkowych środków na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością, bez których realizacja wyjazdu nie byłaby możliwa oraz które nie są zapewnione przez uczelnię/instytucję przyjmującą lub nie są finansowane z innych źródeł, nastąpi w następujących sytuacjach:

a) Niepełnosprawność wymaga specjalnego transportu  uczestnika mobilności do miejsca docelowego (koszty specjalnego transportu).

b) Niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestnika mobilności przez osobę towarzyszącą przez część lub cały okres pobytu za granicą (warunkowane ilością środków).

Koszty podróży osoby towarzyszącej będą rozliczane jako koszty rzeczywiste*,a koszty związane z pobytem osoby towarzyszącej (zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny, itp.) - jako kwota ryczałtowa** uzależniona od okresu pobytu osoby towarzyszącej i kraju docelowego. Pobyt osoby towarzyszącej wyklucza możliwość pokrycia kosztów pracy opiekuna miejscowego.

* Koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych. Koszty powinny być dostosowane do realnych potrzeb związanych   z typem niepełnosprawności.

**Kwota ryczałtowa w wysokości iloczynu dni pobytu i jednostkowej stawki ryczałtowej przypadającej

 na miesiąc dotyczy pobytu długoterminowego tj. trwającego minimum  2 miesiące - zgodnie z tabelą stawek przewidzianą dla wyjazdów studentów

na dzień dotyczy pobytu krótkoterminowego tj. krótszego niż 2 miesiące zgodnie z tabelą stawek określonych dla pracowników uczelni.

c) Niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestnika mobilności przez profesjonalnego opiekuna miejscowego (koszty wynagrodzenia).                 

Praca profesjonalnego opiekuna miejscowego wyklucza możliwość pokrycia kosztów osoby towarzyszącej.

d) Niepełnosprawność wymaga korzystania ze specjalnych materiałów dydaktycznych przez studenta w kształceniu/ podczas pracy w instytucji przyjmującej (koszty specjalnych materiałów dydaktycznych);

e) Niepełnosprawność wymaga specjalnej opieki medycznej dla studenta na miejscu (koszty opieki lekarskiej, rehabilitacji, leków, bez których pobyt za granicą nie byłby możliwy);

f) Niepełnosprawność wymaga specjalnego ubezpieczenia dla studenta(koszty specjalnego ubezpieczenia);

g) Niepełnosprawność wymaga poniesienia innych kosztów przez studenta,     bez których wyjazd stypendialny nie mógłby się odbyć (ta kategoria wymaga udokumentowania w postaci zalecenia organu orzekającego  o niepełnosprawności lub lekarza).

Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie przez Koordynatora Programu Erasmus+.

Wniosek musi być zaopiniowany przez przedstawiciela uczelnianej komórki zajmującej się osobami niepełnosprawnymi lub być zaopiniowany przez osobę, która ma w swoim zakresie obowiązków zagadnienia związane z kształceniem osób niepełnosprawnych.

Koordynator Programu Erasmus+ oceniając wniosek, może zażądaćod studenta ubiegającego się o dofinansowanie dostarczenia dodatkowego uzasadnienia, np. odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.

Bezzwłocznie po podjęciu decyzji przez Koordynatora Programu Erasmus+ poinformuje studenta ubiegającego się o dofinansowanie z tytułu niepełnosprawności o kwocie dodatkowego wsparcia (dodatkowego w stosunku do ryczałtu wynikającego z planowanego czasu trwania pobytu za granicą).

Po zatwierdzeniu wniosków  Uczelnia, zgodnie z Załącznikiem III „Zasady finansowe i umowne”,ubiega się o dofinansowanie dla studentów niepełnosprawnych w raporcie postępu do NA (w formie zbiorczej imiennej listy osób z przyznanymi kwotami).

Student z orzeczoną niepełnosprawnością będzie zobowiązany do rozliczenia wyjazdu na studia w Dziale Nauki i  Współpracy z Zagranicą AWF Katowice bezzwłocznie po zakończeniu przez niego pobytu za granicą. Uczelnia będzie miała prawo do nieuznania dodatkowego kosztu, jeżeli poniesione wydatki nie spełniają kryteriów przyznania.

Wysokość stypendium

Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania (przewyższająca stawki określone w tabeli A,B) będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych. Koszty powinny być dostosowane do realnych potrzeb związanych z typem niepełnosprawności  i oszczędne.

Tabela A - Wyjazdy studentów na studia  

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka obowiązująca w programie Erasmus+

Miesięczna stawka  w złotych wypłacana z budżetu PO WER

Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

500 euro

2118 zł

Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia

400 euro

1694 zł

Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

300 euro

1271 zł

Tabela  B - Wyjazdy studentów na praktykę

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka obowiązująca w programie Erasmus+

Miesięczna stawka    w złotych wypłacana z budżetu PO WER*

Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

600 euro

2541 zł

Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia

500 euro

2118 zł

Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

400 euro

1694 zł

 

 

WARUNKI DOTYCZĄCE ZASAD FINANSOWANIA WYJAZDÓW NA STUDIA OTRZYMUJĄCYCH WSPARCIE SOCJALNE NA ROK AKADEMICKI

Umowa finansowa pomiędzy Narodowa Agencją w Warszawie, a Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach zawiera klauzulę o finansowaniu wszystkich wyjazdów na studia studentów spełniających definicję osoby znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej z funduszu PO WER i traktowaniu tych wyjazdów jako wyjazdów w programie Erasmus+ ze „wsparciem indywidualnym” równym zero.

Termin, w którym podejmowana jest decyzja, czy student ubiegający się o wyjazd w programie Erasmus+ ma prawo do otrzymywania stypendium socjalnego jest jednaki z terminem składania wniosków o wyjazd w programie Erasmus+. 

Studenci wyjeżdżający na praktyki spełniający definicję osoby znajdującej się  w trudnej sytuacji materialnej nie otrzymują dofinasowania z funduszu PO WER.

Tabela A - Wyjazdy studentów na studia i praktykę 

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka obowiązująca  w programie Erasmus+

Miesięczna stawka w złotych wypłacana z budżetu PO WER z dodatkiem socjalnym*

Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

500 euro

2965 zł

Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia

400 euro

2541 zł

Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

300 euro

2118 zł

Student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej będzie otrzymywać  dodatkowo 200 € (czyli 853 złote) na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu. Przynależność do tej grupy będzie definiowana przez kwalifikowanie w macierzystej uczelni do stypendium socjalnego w terminie wyznaczonym przez uczelnię zgodnie z jej wewnętrznymi regulacjami. Wyznaczając termin weryfikacji posiadania uprawnień do otrzymywania dodatku socjalnego Uczelnia realizująca mobilność zapewni równe traktowanie uczestników mobilności.

UWAGA - w projekcie POWER 2017 stawki uległy zmianie:

Miesięczna stawka stypendium w PLN przy wyjazdach studentów z prawem do dodatku socjalnego na studia i praktykę:

Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka stypendium w PLN
Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 3015 PLN
Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 2799 PLN
Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry 2369 PLN

Termin, w którym podejmowana jest decyzja, czy student ubiegający się o wyjazd w programie Erasmus+ ma prawo do otrzymywania stypendium socjalnego jest jednaki z terminem składania wniosków o wyjazd w programie Erasmus+. 

Miesięczna stawka stypendium w PLN przy wyjazdach studentów niepełnosprawnych:

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w PLN

STUDIA (kwota ryczałtowa0

Miesięczna stawka stypendium w PLN

PRAKTYKA (kwota ryczałtowa)

Austria, dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 2153 PLN 2584 PLN
Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 1938 PLN 2369 PLN
Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry 1507 PLN 1938 PLN


 

Dodatkowe dofinansowanie wynikające z potrzeb osoby niepełnosprawnej można uzyskać w zależności od potrzeb niepełnosprawnego poprzez złożenie wniosku do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty i decyduje o ostatecznej wysokości przyznanego dofinansowania. Koszty rzeczywiste zrealizowanej mobilności rozliczane będą na podstawie dowodów finansowych (patrz Ważne dokumenty - wniosek).

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.