Jak wyjechać?

Jakie kryteria należy spełnić, aby skorzystać z wyjazdu?

O wyjazd w programie Erasmus mogą się ubiegać pracownicy AWF Katowice, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej.

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest ocena „Indywidualnego programu szkolenia” (Individual Work Programme), uzgodnionego z instytucją przyjmującą. Formularz do pobrania

Kandydatury pracowników AWF Katowice, którzy ubiegają się o wyjazd po raz pierwszy traktowane są priorytetowo. Uczelnia stosuje dodatkowe kryteria spójne z własną polityką doskonalenia zawodowego pracowników oraz ze startegią rozwoju Uczelni.

Preferencyjne traktowani są również pracownicy etatowi uczelni (wykorzystywanie mobilności w programie Erasmus do podnoszenia kwalifikacji pracowników etatowych).

 

Wyjazdy do zagranicznych instytucji w celach szkoleniowych

Pracownicy AWF Katowice mogą wyjeżdżać do partnerskich szkół wyższych albo do innych instytucji za granicą (np. przedsiębiorstw, organizacji, placówek edukacyjnych, szkoleniowych) w celu doskonalenia swoich umiejętności, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniach, seminariach, warsztatach, wizyty studyjne itp.).

Pobyt w zagranicznej instytucji może trwać od 1 do 6 tygodni.

Podstawą ubiegania się o wyjazd tego typu jest indywidualny plan szkolenia (Work plan) przygotowany przez pracownika uczelni. Plan ten musi zostać zaakceptowany przez uczelnię macierzystą i instytucję goszczącą oraz podpisany przez wszystkie trzy strony (obie instytucje i pracownika uczelni).

W przypadku wyjazdów typu szkoleniowego zawierana zostaje umowa o współpracy między AWF Katowice, a instytucją goszczącą.

 

Szkolenia zagraniczne dla pracowników administracji - więcej informacji pok. 105, bud. A

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.