Rektor

Dnia 18 marca 2020 r. Kolegium Elektorów Uczelni dokonało wyboru rektora.

Rektorem AWF Katowice w kadencji 2020-2024 jest prof. dr hab. Grzegorz Juras.

Uchwała UKW

dr Agnieszka Ardeńska, Sekretarz Uczelnianej Komisji Wyborczej

Katowice, 18 marca 2020 r.

 

Do dnia 7 lutego 2020 r. do godz. 14:00 zgłoszona została jedna kandydatura na rektora AWF Katowice.

Kandydatem jest prof. dr hab. Grzegorz Juras.

Kandydatura została przekazana Senatowi AWF Katowice do zaopiniowania.

dr Agnieszka Ardeńska, Sekretarz Uczelnianej Komisji Wyborczej 

Katowice, dnia 7 lutego 2020 r.

 

Wzór zgłoszenia kandydatury na rektora         

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668, ze zm.) rektorem może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1–6, a w uczelni publicznej – która także posiada co najmniej stopień doktora oraz spełnia wymaganie określone w art. 20 ust. 1 pkt 7: 1) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 2) korzysta z pełni praw publicznych; 3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 4) nie była karana karą dyscyplinarną; 5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami; 6) posiada wykształcenie wyższe – w przypadku członków rady uczelni, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1; 7) nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji. Statut może przewidywać dodatkowe wymagania dla rektora. Rektora uczelni publicznej – wybiera kolegium elektorów. Wybór rektora jest dokonywany bezwzględną większością głosów. O wynikach wyborów rektora uczelni publicznej zawiadamia ministra przewodniczący kolegium elektorów.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce do zadań rady uczelni należy wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat.

dr Agnieszka Ardeńska, Sekretarz Uczelnianej Komisji Wyborczej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.