Senat

Przedstawiciele poszczególnych grup pracowniczych wybrani do Senatu AWF Katowice kadencji 2020-2024 w wyborach 23 czerwca 2020 r.

-----------

Wybory do Senatu AWF Katowice odbędą się we wtorek 23 czerwca 2020 r., w hali gier zespołowych w Wielofunkcyjnej Hali Sportowej z Pływalnią AWF Katowice przy ul. Mikołowskiej 72, parter. Zebrania wyborcze poszczególnych grup wyborczych rozpoczną się o poniższych godzinach: 

godz. 10:00 pracownicy niebędących nauczycielami akademickim; godz. 12:00 profesorowie i profesorowie uczelni; godz. 13:00 pozostali nauczyciele akademiccy.

Uczestnicy zebrań wyborczych zobligowani są do noszenia środków ochrony dróg oddechowych (maseczek), posiadania własnego długopisu oraz zachowania dystansu co najmniej dwóch metrów pomiędzy osobami.

Uczestnicy zebrań wyborczych mogą być poddani procedurze pomiaru temperatury przy wejściu do obiektu i wypełnienia ankiety, zgodnie z zaleceniami Komisji ds. postępowania w sytuacji zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) z dnia 9 czerwca 2020 r.

Uczelniana Komisja Wyborcza, Katowice, 18 czerwca 2020 r.

Kandydaci do Senatu AWF Katowice

 

Wzór zgłoszenia kandydatury do senatu       

Lustracja - dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku.

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz.U. z  2020 poz. 85 ze zm.), art. 29-30:

W uczelni publicznej ta sama osoba może być członkiem senatu nie więcej niż przez 2 następujące po sobie kadencje. Członkiem senatu może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1–5 i 7 ustawy: ma pełną zdolność do czynności prawnych; korzysta z pełni praw publicznych; nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; nie była karana karą dyscyplinarną; w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, 399, 447, 534 i 1571), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami; nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.

W skład senatu wchodzą: profesorowie i profesorowie uczelni, którzy stanowią nie mniej niż 50% składu senatu, studenci i doktoranci, którzy stanowią nie mniej niż 20% składu senatu,
nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, którzy stanowią nie mniej niż 25% składu senatu;

Kadencja senatu trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu 1 września.

dr Agnieszka Ardeńska, Sekretarz Uczelnianej Komisji Wyborczej

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.