Informacje ogólne

Informacje ogólne:

Do pobrania:

1. Warunki odbycia studenckich praktyk zawodowych

2. Warunki zwalniania studenta z obowiązku odbycia praktyki

3. Wzory podań:

Wzór podania o zaliczenie praktyk na podstawie zaświadczenia o zatrudnieniu

Ogólny wykaz realizowanych praktyk:

Studia jednolite magisterskie:

Studenci jednolitych studiów magisterskich są zobowiązani do odbycia następujących praktyk (studia rozpoczęte przed 01.10.2019):
- Praktyka asystencka/wdrożeniowa (52 godziny)
- Praktyka w pracowni fizykoterapii i kinezyterapii (156 godzin)
- Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej dzieci i dorosłych I, II (156 godzin)
- Praktyka  zawodowa (960 godzin)

Studenci jednolitych studiów magisterskich są zobowiązani do odbycia następujących praktyk (studia rozpoczęte 01.10.2019):
- Praktyka asystencka (150 godzin)
- Wakacyjna praktyka z kinezyterapii (300 godzin)
- Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu I (100 godzin)
- Wakacyjna paktyka profilowana - wybieralna (200 godzin)

- Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu II (100 godzin)

- Wakacyjna paktyka profilowana - wybieralna (200 godzin)

- Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu - praktyka semestralna (510 godzin)

 

Praktyki odbywają studenci w terminie ustalonym przez Dział Organizacji Studiów w zarządzeniu o organizację roku akademickiego.

 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Studenci studiów II stopnia (USM) są zobowiązani do odbycia następujących praktyk:

- Praktyka w przychodni I (stacjonarni: 117 godz., niestacjonarni 117 godz.)

- Praktyka - obóz rehabilitacyjny lub sportu adaptowanego (stacjonarni: 117 godz., niestacjonarni 117 godz.)

- Praktyka - medycyna uzdrowiskowa (stacjonarni: 117 godz., niestacjonarni 117 godz.)

- Praktyka kliniczna (stacjonarni: 253 godz., niestacjonarni 253 godz.)

Student zobowiązany jest do odbycia praktyki klinicznej na oddziałach: Neurologii, Ortopedii, Reumatologii, Pediatrii, Kardiologii, Pulmonologii, Chirurgii oraz Ginekologii.

Procedury związane z odbywaniem praktyk:

Przed odbyciem praktyki należy:
 

  1. Wydrukować ankietę odpowiadającą praktyce, którą student będzie odbywał w danym semestrze,
  2. Wybrać Placówkę Medyczną zgodnie z obowiązującymi zaleceniami Uczelni (patrz poniżej - Miejsce odbycia praktyk zawodowych),
  3. Zwrócić ankietę kwalifikacyjną wypełnioną przez wybraną Placówkę Medyczną do pokoju Nr 20 (budynek A) dwa tygodnie przed rozpoczęciem danej praktyki ! Nie dotrzymanie terminu uniemożliwi odbycie praktyki. Ankieta jest podstawą wypisania „Skierowania” studenta na praktykę oraz 2 egzemplarzy „Porozumienia”.
  4. Jeden egzemplarz „Porozumienia” podpisany przez Placówkę Medyczną należy odesłać na adres Uczelni do pokoju Nr 20 (budynek A) do dwóch tygodni po zakończeniu praktyki.

    Uwaga!
    Studentów AWF Katowice obowiązują tylko i wyłącznie „Porozumienia” wysłane przez Uczelnię!
  5. Dziennik praktyk należy złożyć u opiekuna praktyki z ramienia uczelni w terminie do dwóch tygodni po zakończeniu praktyki, konsekwencją wydłużenia terminu będzie obniżenie oceny lub niezaliczenie praktyki.

Zaliczenia praktyki dokonuje nauczyciel – opiekun studenta z ramienia uczelni wpisem do indeksu na stronie odpowiadającej danemu semestrowi, w którym odbywa się praktyka, razem z innymi przedmiotami.
 

Miejsce odbycia praktyk zawodowych na kierunku fizjoterapia

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.