Ogłoszenia

Zgodnie z zarządzeniem Rektora AWF Kierownikiem Praktyk Studenckich jest dr Dominika Narloch,  tel: 32 207 5129

 

Odbywanie praktyk w innym terminie

Decyzją Dziekana Wydziału Fizjoterapii z dnia 22 września 2009 w sprawie zmian terminów praktyk studenckich w przypadku, gdy termin nie wykracza poza dany semestr (dotyczy studentów studiów stacjonarnych) student może zmienić termin odbycia praktyki pod następującymi warunkami:

1. Zmiana terminu odbycia praktyki odbywa się zgodnie z Regulaminem studiów.
2. Termin odbycia nie koliduje z innymi zajęciami dydaktycznymi studenta.
3. Ośrodek, w którym student planuje odbyć praktykę spełnia kryteria przewidziane dla odbywania praktyki przez studentów kierunku Fizjoterapii AWF.
4. Kierownik ośrodka lub inna osoba upoważniona wyraża zgodę na przyjęcie studenta na praktykę (ankieta kwalifikacyjna).

Poza ankietą kwalifikacyjną student jest zobowiązany przedstawić dokładny plan praktyki (termin, miejsce odbycia praktyki, zgoda kierownika ośrodka – ankieta dodatkowa do wydrukowania.

W przypadku, gdy zmiana terminu odbywania praktyki wiąże się z przeniesieniem praktyki na inny semestr (dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) niż planowy zgodę na przeniesienie praktyki wydaje Dziekan lub upoważniony Prodziekan na odpowiedni wniosek studenta, który wcześniej jest opiniowany przez Kierownika Praktyk Studenckich.

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.