Sylabusy

PO - PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE

PO1. Język obcy

PO2. Wychowanie fizyczne

PO3. Technologia informacyjna

PO4. Propedeutyka kultury fizycznej

PO5. Etyka i deontologia

PO6. Psychologia

PO7. Pedagogika

PO8. Podstawy prawa

PO9. Podstawy ekonomii

PO10. Anatomia prawidłowa człowieka

PO11. Anatomia na żywym człowieku

PO12. Diagnostyka obrazowa

PO13. Biologia medyczna

PO14. Fizjologia

PO15. Biochemia

PO16. Biofizyka

PO17. Biomechanika

PO18. Biomechanika kliniczna

PO19. Ergonomia ogólna i kliniczna

PO20. Kinezjologia

PO21. Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna

PO22. Patologia ogólna

 

PK - PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

PK1. Ćwiczenia w wodzie

PK2. Kształcenie ruchowe i metodyka naucznia ruchu - metodyka nauczania ruchu

PK2. Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu - gry sportowe

PK2. Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu - lekka atletyka

PK2. Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu - gimnastyka i pływanie

PK2. Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu - zabawy i gry ruchowe

PK3. Kinezyterapia

PK4. Fizykoterapia

PK5. Terapia manualna

PK6. Masaż leczniczy

PK7. Fizjoterapia ogólna

PK8. Propedeutyka fizjoterapii klinicznej

PK9. Korekcja wad postawy

PK10. Zaopatrzenie ortopedyczne

PK11. Diagnostyka palpacyjna

PK12. Terapia manualna tkanek miękkich

PK13. Profilaktyka i promocja zdrowia

 

ED - EGZAMIN DYPLOMOWY

ED1. Fizjoterapia oparta na dowodach naukowych

ED2. Propedeutyka badań biomedycznych

ED4. Budowa pracy dyplomowej

ED5. Public relation

ED7. Podstawy metodologii badań naukowych

 

PZ - PRZEDMIOTY ZAWODOWE

PZ1. Podstawy fizjoterapii klinicznej

PZ2. Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu

PZ3. Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych

MODUŁY

W1 - Aktywność fizyczna osób niepełnosprawnych

W1.1. Turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych

W1.2. Aktywna rehabilitacja

W2 - Masaż specjalistyczny

W2.1. Drenaż limfatyczny

W2.2. Masaż funkcjonalny

W3 - Profilaktyka zdrowotna

W3.1. Profilaktyka chorób układu krążenia i zaburzeń metabolicznych

W3.2. Podstawy żywienia w jednostkach chorobowych

W4 - Analiza ruchu

W4.1. Laboratorium analizy funkcjonalnej narządu ruchu

W4.2. Narzędzia diagnostyki funkcjonalnej

 

W5 - PRZEDMIOTY SWOBODNEGO WYBORU - w zakładce PRZEDMIOTY DO WYBORU

 

PR - ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

PR1. Praktyka kliniczna - wdrożeniowa

PR2. Praktyka kliniczna I

PR3. Praktyka kliniczna II

PR4. Praktyka w pracowni kinezyterapii

PR5. Praktyka kliniczna III

PR6. Praktyka w pracowni fizykoterapii

PR7. Praktyka kliniczna IV

 

 

 

 

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.