Sylabusy

Sylabusy od 2019r.

 

BIOMEDYCZNE PODSTAWY FIZJOTERAPII:

 

A1 ANATOMIA PRAWIDŁOWA CZŁOWIEKA

A2 ANATOMIA FUNKCJONALNA

A3ANATOMIA OBRAZOWA

A4 ANATOMIA PALPACYJNA

A5BIOLOGIA MEDYCZNA

A6GENETYKA

A7BIOCHEMIA

A8FIZJOLOGIA OGÓLNA

A9FIZJOLOGIA WYSIŁKU FIZYCZNEGO

A10 FIZJOLOGIA BÓLU

A11DIAGNOSTYKA FIZJOLOGICZNA

A12FARMAKOLOGIA W FIZJOTERAPII

A13BIOFIZYKA

A14BIOMECHANIKA STOSOWANA

A15 BIOMECHANIKA KLINICZNA I ERGONOMIA

A16PATOLOGIA OGÓLNA

A17PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

 

NAUKI OGÓLNE

 

B18 JĘZYK OBCY

B19 PSYCHOLOGIA OGÓLNA

B20 PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA

B21 KOMUNIKACJA KLINICZNA

B22 SOCJOLOGIA OGÓLNA I NEPEŁNOSPRAWNOŚCI

B23 PEDAGOGIKA OGÓLNA

B24 PEDAGOGIKA SPECJALNA

B25 DYDAKTYKA FIZJOTERAPII

B26 PODSTAWY PRAWA

B27 ZDROWIE PUBLICZNE

B28 DEMOGRAFIA I EPIDEMIOLOGIA

B29 EKONOMIA I SYSTEMY OCHRONY ZDROWIA

B30 ZARZĄDZANIE I MARKETING

B31 FILOZOFIA

B32 BIOETYKA

B33 HISTORIA FIZJOTERAPII

B34 TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

B35 WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

PODSTAWY FIZJOTERAPII

 

C36 FIZJOTERAPIA OGÓLNA

C37 KSZTAŁCENIE RUCHOWE I METODYKA NAUCZANIA RUCHU

C38 KINEZYTERAPIA

C39 TERAPIA MANUALNA

C40 MEDYCYNA FIZYKALNA - FIZYKOTERAPIA

C41 BALNEOKLIMATOLOGIA

C42 ODNOWA BIOLOGICZNA

C43 MASAŻ

C44 METODY SPECJALNE FIZJOTERAPII

C45 METODY SPECJALNE TKANEK MIĘKKICH

C46 METODY SPECJALNE W WIEKU ROZWOJOWYM

C47 ADAPTOWANA AKTYWNOŚC FIZYCZNA

C48 SPORT OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

C49 WYROBY MEDYCZNE I ZAOPATRZENIE ORTOPEDYCZNE

C50 PROTETYKA I ORTOTYKA

C51 FIZJOPROFILAKTYKA I PROMOCJA ZDROWIA

 

FIZJOTERAPIA KLINICZNA:

 

D52, D53, D54, D55 KLINICZNE PODSTAWY FIZJOTERAPII

D56 FIZJOTERAPIA KLINICZNA W DYSFUNKCJACH NARZĄDU RUCHU

D57 FKwDNR ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA

D58 FKwDNR MEDYCYNA SPORTOWA

D59 FKwDNR  REUMATOLOGIA

D60 FKwDNR NEUROLOGIA I NEUROCHIRURGIA

D61 FKwDNR w WIEKU ROZWOJOWYM

D62 KOREKTA WAD POSTAWY

D63 FIZJOTERAPIA KLINICZNA w CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH

D64 FKwCHW KARDIOLOGIA I KARDIOCHIRURGIA

D65 FKwCHW PULMONOLOGIA

D66 FKwCHW CHIRURGIA

D67 FKwCHW GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO

D68 FKwCHW PEDIATRIA

D69 FKwCHW GERIATRIA

D70 FKwCHW PSYCHIATRIA

D71 FKwCHW ONKOLOGIA I MEDYCYNA PALIATYWNA

D72 WPROWADZENIE DO DIAGNOSTYKI FUNKCJONALNEJ W DYSFUNKCJACH UKŁADU RUCHU

D73 WPROWADZENIE DO DIAGNOSTYKI FUNKCJONALNEJ W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH

D74 WPROWADZENIE DO DIAGNOSTYKI FUNKCJONALNEJ WIEKU ROZWOJOWEGO

D75 DIAGNOSTYKA FUNKCJONALNA W DYSFUNKCJACH UKŁADU RUCHU

D76 DIAGNOSTYKA FUNKCJONALNA W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH

D77 DIAGNOSTYKA FUNKCJONALNA WIEKU ROZWOJOWEGO

D78 WPROWADZENIE DO PROGRAMOWANIA FIZJOTERAPII W DYSFUNKCHACH UKŁADU RUCHU

D79 WPROWADZENIE DO PROGRAMOWANIA FIZJOTERAPII W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH

D80 WPROWADZENIE DO PROGRAMOWANIA FIZJOTERAPII W CHOROBACH WIEKU ROZWOJOWEGO

D81 PROGRAMOWANIE FIZJOTERAPII W DYSFUNKCJACH UKŁADU RUCHU

D82 PROGRAMOWANIE FIZJOTERAPII W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH

D83 PROGRAMOWANIE FIZJOTERAPII WIEKU ROZWOJOWEGO

 

METODOLOGIA BADAŃ NAUKOWYCH

 

E84 METODOLOGIA BADAŃ NAUKOWYCH

E85 STATYSTYKA

E86 SEMINARIUM MAGISTERSKIE

 

AUTORSKA OFERTA UCZELNI

 

087 WYKŁAD MONOGRAFICZNY

088 KINEZJOLOGIA

089 LABORATORIUM ANALIZY FUNKCJONALNEJ RUCHU

090 LABORATORIA FIZJOTERAPII

091 FIZJOTERAPIA OPARTA NA DOWODACH NAUKOWYCH

 

PRZEDMIOTY SWOBODNEGO WYBORU

092 PODSTAWY KYNOTERAPII - PRZEDMIOT SWOBODNEGO WYBORU

092 JĘZYK MIGANY - PRZEDMIOT SWOBODNEGO WYBORU

092 AIKIDO

 

PRAKTYKI FIZJOTERAPEUTYCZNE

 

F93 PRAKTYKA ASYSTENCKA

F94 WAKACYJNA PRAKTYKA Z KINEZYTERAPII

F95 PRAKTYKA Z FIZJOTERAPII KLINICZNEJ, FIZYKOTERAPII I MASAŻU I

F96 WAKACYJNA PRAKTYKA PROFILOWANA - WYBIERALNA I

F97 PRAKTYKA Z FIZJOTERAPII KLINICZNEJ, FIZYKOTERAPII I MASAŻU II

F98 WAKACYJNA PRAKTYKA PROFILOWANA - WYBIERALNA II

F99 PRAKTYKA Z FIZJOTERAPII KLINICZNEJ, FIZYKOTERAPII I MASAŻU - PRAKTYKA SEMESTRALNA

 

 

 

 

 

 


Sylabusy 2017-18

 

PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE:

A1 JĘZYK OBCY

A2 WYCHOWANIE FIZYCZNE

A3 PSYCHOLOGIA

A4 PSYCHOLOGIA KLINICZNA

A5 PEDAGOGIKA

A6 PEDAGOGIKA SPECJALNA

A7 PODSTAWY PRAWA

A8 ANATOMIA PRAWIDŁOWA CZŁOWIEKA

A9 ANATOMIA NA ŻYWYM CZŁOWIEKU

A10 BIOLOGIA MEDYCZNA

A11 FIZJOLOGIA

A12 BIOCHEMIA

A13 BIOFIZYKA

A14 BIOMECHANIKA

A15 BIOMECHANIKA KLINICZNA

A16 KINEZJOLOGIA

A17 PIERWSZA POMOC

A18 PATOLOGIA OGÓLNA

A19 GENETYKA

A20 FARMAKOLOGIA W FIZJOTERAPII

A21 HISTORIA REHABILITACJI

A22 FILOZOFIA

A23 BIOETYKA

A24 SOCJOLOGIA

A25 DYDAKTYKA FIZJOTERAPII

A26 DEMOGRAFIA I EPIDEMIOLOGIA

A27 ZDROWIE PUBLICZNE

A28 EKONOMIA I SYSTEMY ZDROWIA

A29 ZARZĄDZANIE I MARKETING

A30 TRENING SPORTOWY

A31 KSZTAŁCENIE RUCHOWE I METODYKA NAUCZANIA RUCHU

A32 KINEZYTERAPIA

A33 FIZYKOTERAPIA

A34 TERAPIA MANUALNA

A35 MASAŻ

A36 FIZJOTERAPIA OGÓLNA

A37 WYROBY MEDYCZNE

A38 FIZJOPROFILAKTYKA I PROMOCJA ZDROWIA

A39 METODY SPECJALNE FIZJOTERAPII

A40 METODY SPECJALNE TERAPII TKANKOWEJ

A41 ADAPTOWANA AKTYWNOŚĆ RUCHOWA

A42 SPORT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

A43 METODOLOGIA BADAŃ

A44 SEMINARIUM MAGISTERSKIE

A45 STATYSTYKA

A46 WPROWADZENIE DO DIAGNOSTYKI FUNKCJONALNEJ W DYSFUNKCJACH NARZĄDU RUCHU

A47 WPROWADZENIE DO DIAGNOSTYKI FUKCJONALNEJ W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH

A48 WPROWADZENIE DO DIAGNOSTYKI FUNKCJONALNEJ W WIEKU ROZWOJOWYM

A49 DIAGNOSTYKA FUNKCJONALNA W DYSFUNKCJACH NARZĄDU RUCHU

A50 DIAGNOSTYKA FUNKCJONALNA W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH

A51 DIAGNOSTYKA FUNKCJONALNA W WIEKU ROZWOJOWYM

A52 WPROWADZENIA DO PROGRAMOWANIA REHABILITACJI W DYSFUNKCJACH NARZĄDU RUCHU

A53 WPROWADZENIE DO PROGRAMOWANIA REHABILITACJI W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH

A54 WPROWADZENIE DO PROGRAMOWANIA REHABILITACJI W WIEKU ROZWOJOWYM

A55 PROGRAMOWANIE REHABILITACJI W DYSFUNKCJACH NARZĄDU RUCHU

A56 PROGRAMOWANIE REHABILITACJI W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH

A57 PROGRAMOWANIE REHABILITACJI W WIEKU ROZWOJOWYM

 

MODUŁ KLINICZNE PODSTAWY FIZJOTERAPII:

 

B1-4 KLINICZNE PODSTAWY FIZJOTERAPII

 

MODUŁ: FIZJOTERAPIA KLINICZNA W DYSFUNKCJACH NARZĄDU RUCHU:

 

B6 FKDNR ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA

B7 FKDNR MEDYCYNA SPORTOWA

B8 FKDNR REUMATOLOGIA

B9 FKDNR NEUROLOGIA I NEUROCHIRURGIA

B10 FKDNR FIZJOTERAPIA W WIEKU ROZWOJOWYM

B11 FKDNR KOREKTA WAD POSTAWY

 

MODUŁ: FIZJOTERAPIA KLINICZNA W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH:

 

B13 FWCHW KARDIOLOGIA i KARDIOCHIRURGIA

B14 FKWCHW PULMONOLOGIA

B15 FKWCHW CHIRURGIA

B16 FKWCHW GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO

B17 FKWCHW PEDIATRIA

B18 FKWCHW GERIATRIA

B19 FKWCHW PSYCHIATRIA

B20 FKWCHW ONKOLOGIA I MEDYCYNA PALIATYWNA

 

AUTORSKA OFERTA UCZELNI:

 

C1 AKTYWNA REHABILITACJA

C2 REHABILITACJA W WODZIE

C3 DRENAŻ LIMFATYCZNY

C4 SPECJALISTYCZNE METODY FIZYKOTERAPII

C5 ODNOWA BIOLOGICZNA I SPA

C6 PODSTAWY ŻYWIENIA W JEDNOSTKACH CHOROBOWYCH

C7 ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI TKANEK DLA POTRZEB FIZJOTERAPII

C8 FIZJOTERAPIA W SPORCIE

C9 ERGONOMIA OGÓLNA I KLINICZNA

C10 LABORATORIUM ANALIZY FUNKCJONALNEJ NARZĄDU RUCHU

C11 DIAGNOSTYKA KLINICZNA W FIZJOTERAPII

C12 PSW - PODSTAWY KYNOTERAPII

C12 PSW - PROGRAMOWANIE FIZJOTERAPII W OPARCIU O METODY SPECJALNE

C12 PSW - SPRZĘŻENIA ZWROTNE W FIZJOTERAPII

C12 PSW - WSPINACZKA HALOWA

C12 PSW - JĘZYK MIGANY

C12 PSW - JOGA

C12 PSW - PODSTAWY PILATES

C12 PSW - AIKIDO

 

 

MODUŁ: ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:

 

D2 PRAKTYKA ASYSTENCKA WDROŻENIOWA

D3 PRAKTYKA W PRACOWNI KINEZYTERAPII I FIZYKOTERAPII

D4 PRAKTYKA W ZAKRESIE FIZJOTERAPII KLINICZNEJ DZIECI I DOROSŁYCH I

D5 PRAKTYKA W ZAKRESIE FIZJOTERAPII KLINICZNEJ DZIECI I DOROSŁYCH II

D6 PRAKTYKA ZAWODOWA

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.