Sylwetka absolwenta

SYLWETKA ABSOLWENTA WYDZIAŁU FIZJOTERAPII

Studia pierwszego stopnia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata

Absolwent uzyskuje wykształcenie i przygotowanie zawodowe do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz celach leczniczych, do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek chorób lub urazów, do nienagannego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych, dostosowania działań do nadrzędnych celów w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych oraz kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii. Będzie przygotowany do pracy w placówkach służby zdrowia, ośrodkach dla osób niepełnoprawnych, ośrodkach sportowych. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra

Absolwent uzyskuje wykształcenie i przygotowanie zawodowe do samodzielnej pracy osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce i w celach leczniczych oraz uprawnienia do podjęcia specjalizacji z zakresu fizjoterapii. Ponadto uzyska wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej, planowania i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej, prowadzenia badań naukowych i włączania się w pracę zespołów badawczych, kierowania zespołem terapeutycznym, organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną, szkolenia zawodowego w zakresie podstawowych procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych. Będzie przygotowany do pracy w placówkach służby zdrowia, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, ośrodkach sportowych, instytutach naukowo-badawczych, administracji państwowej i samorządowej. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.