Kierunek WF


      UWAGA  STUDENCI  

 

W związku z panującą pandemią COVID-19 student proszony jest o zapoznanie

się Procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas przeprowadzania

                 egzaminu dyplomowego w sposób tradycyjny pobierz

 

WARUNKIEM PRZYSTAPIENIEM DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO jest:

1. Uzyskanie zaliczeń wszystkich zajęć, praktyk, obozów oraz złożenie wszystkich egzaminów przewidzianych w programie studiów.

2. Wniesienie wymaganych opłat (opłatę za dyplom 60 zł studenci dokonują na indywidualny numer konta wygenerowany na swoje nazwisko w systemie USOS).

3. Zwrot książek do biblioteki (obowiązuje zdalne potwierdzenie braku zobowiązań wobec Biblioteki) – pobierz  

4. Oceniona pozytywnie przez promotora i recenzenta praca dyplomowa, jeżeli przewiduje ją program studiów (student po zatwierdzeniu pracy wysyła skan samodzielnie podpisanego oświadczenia o odpowiedzialności prawnej, że praca magisterska jest napisana samodzielnie) pobierz

5. Wypełnienie KARTY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI STUDENTA NA EGZAMIN DYPLOMOWY pobierz

    Wypełnioną kartę kwalifikacji student przynosi na egzamin dyplomowy

 

 

Zagadnienia egzaminu licencjackiego - kierunek wychowanie fizyczne:

Grupa problemowa – Dydaktyka zajęć wychowania fizycznego (pobierz)

Grupa problemowa – Wieloaspektowe reakcje organizmu na wysiłek fizyczny u dzieci i młodzieży (pobierz)

 


 

UWAGA STUDENCI studiów  II stopnia kierunek wychowanie fizyczne

dotyczy pisania prac dyplomowych magisterskich

karta wstępnej kwalifikacjistudenta na egzamin dyplomowy w AWF Katowice pobierz

Zgoda na monitorowanie absolwenta pobierz

 

Podanie o wydanie dyplomu w języku obcym:

1. odpis dyplomu w języku angielskim  zamiast jednego odpisu w języku polskim (egzemplarz bezplatny; należy złożyć w dniu obrony)  pobierz

2. odpis dyplomu w języku angieskim (odpłatnie) pobierz

 


UWAGA STUDENCI studiów I stopnia kierunek wychowanie fizyczne

Przed egzaminem licencjackim student zobowiązany jest obowiązkowo złożyć

Zgoda na monitorowanie absolwenta (pobierz)

Ankieta- samoocena przygotowania do podjęcia pracy w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego (pobierz)

Podanie o wydanie dyplomu w języku obcym:

1. odpis dyplomu w języku angielskim  zamiast jednego odpisu w języku polskim (egzemplarz bezplatny;należy złożyć w dniu obrony) (pobierz)

2. odpis dyplomu w języku angieskim (odpłatnie) (poobierz)


 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.