STYPENDIA

 

 

ROK AKADEMICKI 2020/2021

 

Uwaga studenci !!!

Informacje dotyczące świadczeń dla studentów dostępne są pod linkiem (link)

 


Stypendium ministra dla studentów

na rok akademicki 2020/2021

 

Przypominamy, że studenci mają możliwość ubiegania się o stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2020/2021. 

Termin składania wniosków:

14.09.2019 do 13.10.2020 pok. nr 3

Szczegółowe informacje na temat stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021:  https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20202021

 

Stypendium ministra na rok akademicki 2020/2021 może być przyznane studentowi, który w poprzednim roku akademickim zaliczył rok studiów oraz uzyskał wpis na kolejny rok studiów w roku akademickim 2019/2020 oraz wykazał się :

 1. znacznymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami,
 2. znaczącymi osiągnięciami sportowymi,

uzyskanymi w okresie studiów od dnia:

 • rozpoczęcia studiów – w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia
 • rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia – w przypadku studenta studiów drugiego stopnia,
 • 1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium dla studentów albo stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.)

do dnia 30 września roku, w którym złożono wniosek z wyłączeniem okresów urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

Podstawa prawna przyznawania stypendium ministra dla studentów wraz z drukami :

 


ROK AKADEMICKI 2019/2020

 

Uwaga studenci !!!

 

 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 30/2019 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 10 września 2019 r. wnioski o uzyskanie świadczeń dla studentów w roku akademickim 2019/20 składać należy w terminie do dnia 15 października 2019 r. do godz.15.00. Miejsce składania wniosków:

1) Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego (pokój nr 3), w przypadku stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi;
Wnioski  o udzielenie świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2019/2020 dla studentów dotyczące stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz wnioski o stypendium rektora należy składać w  przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 14.00 oraz w sobotę 12 października w godz. 9.00 - 13.00

2) Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich w przypadku stypendium socjalnego;
Wnioski o stypendium socjalne należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 w pokoju nr 213, (I piętro Wielofunkcyjna Hala Sportowa z pływalnią). W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny: 32 2075443, 32 2075121.

Zasady przyznawania i wzory wniosków

Studenci mogą ubiegać się o świadczenia z funduszu stypendialnego, zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów. Wzory wniosków 

STYPENDIUM REKTORA

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZAPOMOGA

Limity i wysokość świadczeń

Maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2019/20 wynosi 1000 zł, zgodnie z zarządzeniem Nr 29/2019.

Zarządzenie w sprawie limitu i wysokości świadczeń dla studentów w roku akademickim 2019/2020 zostanie ogłoszone w październiku 2019 r.

 


UWAGA STUDENCI

Wydziału Wychowania Fizycznego

studiów niestacjonarnych !!!

Informujemy, że dnia 1.12.2018r. (sobota) jest możliwość odbioru decyzji dot. stypendium. Zapraszamy do pok nr 3 w godzinach 9.00 - 13.00.

 

Uwaga studenci oraz doktoranci

Wydziału Wychowania Fizycznego

Przypominamy, że warunkiem otrzymania stypendium jest odebranie i podpisanie decyzji oraz oświadczenia o niepobieraniu stypendium na więcej niż jednym kierunku.

Po odbiór decyzji zapraszamy do pok. nr 3 od dnia 27.11.2018r. od godz. 11.00

(Inormujemy również, że nie udzielamy telefonicznie informacji czy stypendium zostało przyznane)

 

 

ROK AKADEMICKI 2018/2019

UWAGA STUDENCI i DOKTORANCI !!!
Wydziału Wychowanie Fizyczne

 

Wnioski  o udzielenie świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2018/2019 dla studentów oraz doktorantów dotyczące stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów należy składać w dziekanacie Wydziału Wychowania Fizycznego (pokój nr 3) w terminie od 1 do 15 października 2018 r. do godz. 15:00. Wnioski przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 14.00 oraz dodatkowo dla studentów niestacjonarnych w soboty 6 i 13 października br. w godzinach 9.00 - 13.00.

Wnioski o stypendium dla najlepszych doktorantów, wnioski o stypendium doktoranckie oraz wnioski o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej  w roku akademickim 2018/2019 należy składać zgodnie z Regulaminem w dziekanacie Wydziału Wychowania Fizycznego (pokój nr 8) w terminie od 1 października 2018 r. do 5 października 2018 r.

Wnioski dot. stypendium socjalnego należy składać  w dziale właściwym do spraw studenckich (pokój nr 102).

Uwaga !!! Nadbitki kserograficzne dokumentów należy złożyć wraz oryginałami do wglądu.

Studenci ubiegający się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej proszeni są o wpisanie do USOSweb w zakładce moje studia-płatności swojego rachunku bankowego (tego samego, który został wpisany na wniosku).

 

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy dla studentów:

Zarządzenie Nr 30/2018 Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów  (pobierz)
Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niz jednym kierunku studiów  (pobierz)

Wnioski:
    zapomoga (pobierz)
    stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych (pobierz)
    stypendium rektora dla najlepszych studentów (pobierz)

 

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy dla doktorantów:

Zarządzenie Nr 31/2018 Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów (pobierz)
Wnioski  o udzielenie świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2018/2019 dla doktorantów dotyczące stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów, stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej należy złożyć zgodnie z Regulaminem w Dziekanacie Wydziału Wychowania Fizycznego (pokój nr 8) w terminie od 1 października 2018 do 5 października 2018 r.

Wnioski:
    zapomoga (pobierz)
    stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych (pobierz)
    stypendium dla najlepszych doktorantów
         dla I roku (pobierz)
         dla II roku i kolejnych (pobierz)

 

Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej:

Zarządzenie Nr 32/2018 - Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej (pobierz)

 


UWAGA STUDENCI I DOKTORANCI 

      STYPENDIUM MINISTRA

       na rok akademicki 2018/2019

Osoby zainteresowane stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019 mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów ministra wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia w dziekanacie Wydziału Wychowania Fizycznego (pokój nr 3).

             Termin składania wniosków:

Studenci i Doktoranci - 11.09.2018r.

 Przed wypełnieniem wniosku prosimy o uważne zapoznanie się z przepisami !!!

DOKUMENTY DLA STUDENTÓW:

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17 lipca 2015 r. (pobierz)
 • Wzór wniosku o przyznanie studentowi stypendium ministra 2018/2019 (pobierz)
 • Lista polskich związków sportowych znajduje się na stronie internetowej Ministra Sportu i Turystyki.

DOKUMENTY DLA DOKTORANTÓW:

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17 lipca 2015 r. (pobierz)
 • Wzór wniosku o przyznanie doktorantowi stypendium ministra 2018/2019 (pobierz)
 • Lista polskich związków sportowych znajduje się na stronie internetowej Ministra Sportu i Turystyki.

UWAGA STUDENCI

TERMIN ODBIORU DECYZJI DOT. STYPENDIUM MIJA 12.01.2018 r. PROSZĘ O NIEZWŁOCZNE STAWIENIE SIĘ W POKOJU NR 3 (Dziekanat Wychowania Fizycznego ) W CELU ODEBRANAI DECYZJI.

 

Uwaga studenci

W dniu 02.12.2017r.zapraszam po odbiór decyzji odnośnie stypendium rektora dla najlepszych studentów , stypendium socjalnego, zapomogi i stypendium specjalnego do pokoju nr 3(Dziekanat Wychowania Fizycznego)


UWAGA STUDENCI

DECYZJE ODNOŚNIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW i STYPENDIUM SOCJALNEGO SĄ DO ODBIORU W POKOJU NR 3 (Dziekanat Wychowania Fizycznego)

 

ROK AKADEMICKI 2017/2018

UWAGA STUDENCI i DOKTORANCI !!!
Wydziału Wychowanie Fizyczne

 

Wnioski  o udzielenie świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2017/2018 dla studentów oraz doktorantów dotyczące stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów należy składać w dziekanacie Wydziału Wychowania Fizycznego (pokój nr 3) w terminie od 2 do 16 października 2017 r. do godz. 15:00. Wnioski przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 14.00 oraz dodatkowo dla studentów niestacjonarnych w soboty 7 i 14 października br. w godzinach 9.00 - 13.00.

Wnioski o stypendium dla najlepszych doktorantów oraz wnioski o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej  w roku akademickim 2017/2018 należy składać zgodnie z Regulaminem w dziekanacie Wydziału Wychowania Fizycznego (pokój nr 8) w terminie od 2 października 2017 r. do 5 października 2017 r.

Wnioski dot. stypendium socjalnego należy składać  w dziale właściwym do spraw studenckich (pokój nr 102).

Uwaga !!! Nadbitki kserograficzne dokumentów należy złożyć wraz oryginałami do wglądu.

Studenci ubiegający się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej proszeni są o wpisanie do USOSweb w zakładce moje studia-płatności swojego rachunku bankowego (tego samego, który został wpisany na wniosku).

 

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy dla studentów:

Zarządzenie Nr 28/2017 Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów  (pobierz)
Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niz jednym kierunku studiów  (pobierz)

Wnioski:
    zapomoga (pobierz)
    stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych (pobierz)
    stypendium rektora dla najlepszych studentów (pobierz)

 

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy dla doktorantów:

Zarządzenie Nr 29/2017 Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów (pobierz)
Wnioski  o udzielenie świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2017/2018 dla doktorantów dotyczące stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów oraz stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej należy złożyć zgodnie z Regulaminem w Dziekanacie Wydziału Wychowania Fizycznego (pokój nr 8) w terminie od 2 października 2017 do 5 października 2017 r.

Wnioski:
    zapomoga (pobierz)
    stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych (pobierz)
    stypendium dla najlepszych doktorantów
         dla I roku (pobierz)
         dla II roku i kolejnych (pobierz)

 

Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej:

Zarządzenie Nr 28/2016 - Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej (pobierz)

 

                                     

UWAGA STUDENCI I DOKTORANCI 

      STYPENDIUM MINISTRA

       na rok akademicki 2017/2018

Osoby zainteresowane stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018 mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów ministra wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia w dziekanacie Wydziału Wychowania Fizycznego (pokój nr 3).

             Termin składania wniosków:

Studenci i Doktoranci - od 07.08.2017r. - 12.09.2017r.

 Przed wypełnieniem wniosku prosimy o uważne zapoznanie się z przepisami !!!

DOKUMENTY DLA STUDENTÓW:

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17.07.2015r. (pobierz)
 • Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągniecia dla studentów na rok akademicki 2017/2018 (pobierz)
 • Wskazówki dot. wypełniania wniosków (pobierz)
 • Wzór wniosku o przyznanie studentowi stypendium ministra 2017/2018 (pobierz)
 • Lista polskich związków sportowych znajduje się na stronie internetowej Ministra Sportu i Turystyki.

DOKUMENTY DLA DOKTORANTÓW:

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17.07.2015r. (pobierz)
 • Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągniecia dla doktorantów na rok akademicki 2017/2018 (pobierz)
 • Wskazówki dot. wypełniania wniosków (pobierz)
 • Wzór wniosku o przyznanie doktorantowi stypendium ministra 2017/2018 (pobierz)
 • Lista polskich związków sportowych znajduje się na stronie internetowej Ministra Sportu i Turystyki.

Informacje na temat stypendiów zostały umieszczone na stronie internetowej http:/www.awf.katowice.pl/uczelnia/wydzial-wychowania-fizycznego/stypendia

          


ROK AKADEMICKI 2016/2017

UWAGA STUDENCI i DOKTORANCI !!!
Wydziału Wychowanie Fizyczne

Od dnia 5.12.2016 roku można odebrać decyzje dotyczące świadczeń pomocy materialnej na rok akademickim 2016/2017. Decyzje będą do odbioru w dziakanatach poszczególnych kierunków. Decyzje należy odebrać osobiście.

 

 

Wnioski  o udzielenie świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2016/2017 dla studentów oraz doktorantów dotyczące stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi, oraz wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów należy składać do Dziekanatu Wydziału Wychowania Fizycznego (pokój nr 3) w terminie od 3 do 17 października 2016r. Wnioski przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 14.00 dodatkowo dla studentów niestacjonarnych w soboty 8 i 15 października br. w godzinach 9.00 - 13.00. Wnioski  o stypendium rektora dla najlepszych doktorantów oraz wnioski o zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej  roku akademickim 2016/2017 należy składać w pok nr 8. Wnioski dot. stypendium socjalnego należy składać  w dziale właściwym do spraw studenckich (pokój nr 102).

Wnioski  o udzielenie świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2016/2017 dla doktorantów dotyczące stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów oraz stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej należy złożyć zgodnie z Regulaminem do Dziekanatu (p.8) od 1.10.2016 do 5.10.2016r.

 

Uwaga !!! Nadbitki kserograficzne dokumentów należy złożyć wraz oryginałami do wglądu.

Studenci ubiegający się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej proszeni są o wpisanie do USOSweb w zakładce moje studia-płatności swojego rachunku bankowego (tego samego, który został wpisany na wniosku).

 

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy dla studentów:

Zarządzenie Nr 24/2016 Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów  (pobierz)
Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niz jednym kierunku studiów  (pobierz)
Zaświadczenie o wynikach sportowych (pobierz)

Druki (pobierz)

 

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy dla doktorantów:

Zarządzenie Nr 25/2016 Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów (pobierz)
Wnioski  o udzielenie świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2016/2017 dla doktorantów dotyczące stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów oraz stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej należy złożyć zgodnie z Regulaminem do Dziekanatu (p.8) od 1.10.2016 do 5.10.2016r.


Uwaga studenci i doktoranci !!!

 

STYPENDIUM MINISTRA

na rok akademicki 2016/2017

 

Osoby zainteresowane stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017 mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów ministra wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia w dziekanacie Wydziału Wychowania Fizycznego (pokój nr 3).

Termin składania wniosków:

Studenci i Doktoranci - od 18.08.2016r. - 22.09.2016r.

 

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o uważne zapoznanie się z przepisami !!!

 

DOKUMENTY DLA STUDENTÓW:

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17.07.2015r. (pobierz)
 • Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągniecia dla studentów na rok akademicki 2016/2017 (pobierz)
 • Wskazówki dot. wypełniania wniosków (pobierz)
 • Wzór wniosku o przyznanie studentowi stypendium ministra 2016/2017 (word)
 • Lista polskich związków sportowych znajduje się na stronie internetowej Ministra Sportu i Turystyki.

 

DOKUMENTY DLA DOKTORANTÓW:

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17.07.2015r. (pobierz)
 • Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągniecia dla doktorantów na rok akademicki 2016/2017 (pobierz)
 • Wskazówki dot. wypełniania wniosków (pobierz)
 • Wzór wniosku o przyznanie doktorantowi stypendium ministra 2016/2017 (word)
 • Lista polskich związków sportowych znajduje się na stronie internetowej Ministra Sportu i Turystyki.

 


Uwaga studenci oraz doktoranci

Wydziału Wychowanie Fizyczne

Przypominamy, że warunkiem otrzymania stypendium jest odebranie i podpisanie decyzji.

Po odbiór decyzji zapraszamy do pok. nr 3

(Inormujemy również, że nie udzielamy telefonicznie informacji czy stypendium zostało przyznane)


ROK AKADEMICKI 2015/2016

UWAGA STUDENCI I DOKTORANCI !!!
Wydziału Wychowanie Fizyczne

 

INFORMACJE DLA STUDENTÓW:

Wnioski  o udzielenie świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2015/2016 dotyczące stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi, stypendium rektora dla najlepszych studentów należy składać do Dziekanatu Wydziału Wychowania Fizycznego (pokój nr 3) w terminie od 1 do 16 października 2015r. Wnioski przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 14.00 dodatkowo dla studentów niestacjonarnych w soboty 3 i 10 października br. w godzinach 9.00 - 13.00.

Wnioski dot. stypendium socjalnego należy składać  w dziale właściwym do spraw studenckich (pokój nr 102).

Uwaga !!! Nadbitki kserograficzne dokumentów należy złożyć wraz oryginałami do wglądu.

Studenci ubiegający się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej proszeni są o wpisanie do USOSweb w zakładce moje studia-płatności swojego rachunku bankowego (tego samego, który został wpisany na wniosku).

Wykaz załączników do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy dla studentów

Zarządzenie Nr 37/2014 Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów  (pobierz)

Aneks 1 do Zarządzenie Nr 37/2014 Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów (pobierz)

Aneks 2 do Zarządzenie Nr 37/2014 Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów (pobierz)


Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niz jednym kierunku studiów  (pobierz)
Zaświadczenie o wynikach sportowych (pobierz)
Zalacznik Nr 1 - stypendium socjalne/stypendium socjalne w zwiekszonej wysokosci z tytulu zamieszkania (pobierz) (pobierz)
Zalacznik Nr 2 - stypendium specjalne dla osob niepelnosprawnych (pobierz)
Zalacznik Nr 3 - stypendium rektora dla najlepszych studentow (pobierz)
Zalacznik Nr 4 - zapomoga (pobierz)
Zalacznik Nr 5 - miejsce w Domu Studenta AWF Katowice (pobierz)

 

INFORMACJE DLA DOKTORANTÓW:

W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 OBOWIĄZUJE NOWY REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW ORAZ REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ.

Wnioski  o udzielenie świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2015/2016 dotyczące  stypendium rektora dla najlepszych doktorantów oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej należy składać do Dziekanatu Wydziału Wychowania Fizycznego (pokój nr 3) w terminie od 1 do 5 października br. Wnioski przyjmowane będą w godzinach: czwartek 10.00-14.00, piątek - 9.00 - 12.00, sobota 9.00 - 13.00, poniedziałek 10.00 - 14.00.

Wnioski o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, należy składać  w terminie od 1 do 16 października 2015r. przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 14.00, dodatkowo w soboty 3 i 10 października br. w godzinach 9.00 - 13.00.

Wnioski dot. stypendium socjalnego należy składać  w dziale właściwym do spraw studenckich (pokój nr 102).

Doktoranci ubiegający się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej proszeni są o wpisanie do USOSweb w zakładce moje studia-płatności swojego rachunku bankowego (tego samego, który został wpisany na wniosku).

 

Dot. świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów (dla najlepszych doktorantów)


Zarządzenie Nr 20/2015 - Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów ( w tym wzory wniosków) 

                                     pobierz pdf  lub word

Aneks nr 1 do zarządzenia 20/2015 w sprawie Regulaminu ustalania wysokosci, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów,

                                     pobierz pdf

 

Dot. zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej


Zarządzenie Nr 19/2015 - Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej ( w tym wzory wniosków )
                                     
                                       pobierz pdf lub word
 
Aneks nr 1 do zarządzenia 19/2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

                                       pobierz pdf

 


 


 

Uwaga studenci i doktoranci !!!

STYPENDIUM MINISTRA

Osoby zainteresowane stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016 mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów ministra wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia w dziekanacie Wydziału Wychowania Fizycznego (pokój nr 3).

Termin składania wniosków:

Studenci i Doktoranci - od 17.08.2015r. - 25.09.2015r.

 

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o uważne zapoznanie się z przepisami !!!

 

DOKUMENTY DLA STUDENTÓW:

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17.07.2015r. (pobierz)
 • Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągniecia dla studentów na rok akademicki 2015/2016 (pobierz)
 • Przykładowo wypełniony wniosek o przyznanie studentowi stypendium ministra 2015/2016 (pobierz)
 • Wzór wniosku o przyznanie studentowi stypendium ministra 2015/2016 (word) (pdf)
 • Lista polskich związków sportowych znajduje się na stronie internetowej Ministra Sportu i Turystyki.

 

DOKUMENTY DLA DOKTORANTÓW:

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17.07.2015r. (pobierz)
 • Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągniecia dla doktorantów na rok akademicki 2015/2016 (pobierz)
 • Przykładowo wypełniony wniosek o przyznanie doktorantowi stypendium ministra 2015/2016 (pobierz)
 • Wzór wniosku o przyznanie doktorantowi stypendium ministra 2015/2016 (word) (pdf)
 • Lista polskich związków sportowych znajduje się na stronie internetowej Ministra Sportu i Turystyki.

 


ROK AKADEMICKI 2014/2015

 

UWAGA

STUDENCI I DOKTORANCI !!!

Warunkiem otrzymania stypendium jest odebranie decyzji i podpisanie oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.

Decyzje dotyczące świadczeń pomocy materialnej na rok akademickim 2014/2015 dotyczące stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalnego, stypendium dla najlepszych doktorantów oraz stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej należy odbierać w dziekanacie wydziału wychowania fizycznego (pokój nr 3).

 


UWAGA STUDENCI I DOKTORANCI
Wydziału Wychowanie Fizyczne

 

OD 1 PAŹDZIERNIKA 2014 R. OBOWIĄZUJĄ NOWE REGULAMINY POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW ORAZ REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ.

Uwaga !!! Nadbitki kserograficzne dokumentów należy złożyć wraz oryginałami do wglądu.

Wnioski  o udzielenie świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2014/2015 dotyczące stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium dla najlepszych doktorantów należy składać do Dziekanatu Wydziału Wychowania Fizycznego (pokój nr 3) w terminie do 20 października 2014r. do godz. 15.00. Wnioski przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30 - 12.00 i 12.30 - 14.00 dodatkowo dla studentów niestacjonarnych w soboty 4,11 i 18 października br. w godzinach 9.00 - 13.00

Wnioski dot. stypendium socjalnego należy składać  w dziale właściwym do spraw studenckich (pokój nr 102).

Wykaz załączników do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy dla studentów
Zarządzenie Nr 37/2014 Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów  (pobierz)
Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niz jednym kierunku studiów  (pobierz)
Zaświadczenie o wynikach sportowych (pobierz)
Zalacznik Nr 1 - stypendium socjalne/stypendium socjalne w zwiekszonej wysokosci z tytulu zamieszkania (pobierz) (pobierz)
Zalacznik Nr 2 - stypendium specjalne dla osob niepelnosprawnych (pobierz)
Zalacznik Nr 3 - stypendium rektora dla najlepszych studentow (pobierz)
Zalacznik Nr 4 - zapomoga (pobierz)
Zalacznik Nr 5 - miejsce w Domu Studenta AWF Katowice (pobierz)

Wykaz załączników do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy dla doktorantów
Zarzadzenie Nr 38/2014 - Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów (pobierz)
Zalacznik Nr 1 - stypendium socjalne/stypendium socjalne w zwiekszonej wysokosci z tytulu zamieszkania (pobierz)
Zalacznik Nr 2 - stypendium specjalne dla osob niepelnosprawnych (pobierz)
Zalacznik Nr 3 - stypendium dla najlepszych doktorantów (pobierz) dla doktorantów I roku wymagana jest kopia dyplomu mgr wraz z oryginałem do wglądu
Zalacznik Nr 4 - zapomoga (pobierz)
Zalacznik Nr 5 - miejsce w Domu Studenta AWF Katowice (pobierz)

 UWAGA  DOKTORANCI Wydziału Wychowanie Fizyczne

Uczestnicy Studiów Doktoranckich

Informuję, że w dniach od 1 do 15 października 2014 r. w pokoju nr 3 przyjmowane będą wnioski o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej.

Zarządzenie Nr 39/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej (pobierz)

Zalacznik Nr 1 - wniosek dla pierwszego roku studiów doktoranckich (pobierz) dla doktorantów I roku wymagana jest kopia dyplomu mgr wraz z oryginałem do wglądu
Zalacznik Nr 2 - wniosek dla drugiego i kolejnych lat studiów doktoranckich (pobierz)


Uwaga!

Studenci i doktoranci ubiegający się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej (stypendium socjalnego, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium specjalnego dla osób niepełnbosprawnych, zapomogi) proszeni są o wpisanie do USOSweb w zakładce moje studia-płatności swojego rachunku bankowego (tego samego, który został wpisany na wniosku).

 


Uwaga studenci i doktoranci !!!

STYPENDIUM MINISTRA

Osoby zainteresowane stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015 mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów ministra wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia w dziekanacie Wydziału Wychowania Fizycznego (pokój nr 3).

Termin składania wniosków:

Studenci i Doktoranci - do 16 września 2014 r. 

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o uważne zapoznanie się z przepisami !!!

 

DOKUMENTY DLA STUDENTÓW:

 • Dz.U.Nr 214 poz.1270 stypendium  ministra dla studentów (pobierz)
 • Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągniecia dla studentów na rok akademicki 2014/2015 (pobierz)
 • Wzór wniosku o przyznanie studentowi stypendium ministra 2014/2015 (pobierz)
 • Zasady oceny wniosków o stypendium ministra za wybitne osiągniecia dla studentów na rok akademicki 2014/2015 (pobierz)

 

DOKUMENTY DLA DOKTORANTÓW:

 • Dz.U.Nr 214  poz. 1271 stypendium ministra dla doktorantów (pobierz)
 • Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągniecia dla doktorantów na rok akademicki 2014/2015 (pobierz)
 • Wzór wniosku o przyznanie doktorantowi stypendium ministra 2014/2015 (pobierz)
 • Zasady oceny wniosków o stypendium ministra za wybitne osiągniecia dla doktorantów na rok akademicki 2014/2015 (pobierz)

 


ROK AKADEMICKI 2013/2014


List Pani MInister prof. Barbary Kudryckiej

Przewodnik po stypendiach, konkursach i programach dla studentów

Przewodnik po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców

UWAGA STUDENCI I DOKTORANCI

Wydziału Wychowanie Fizyczne

Wnioski  o udzielenie świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2013/2014 dotyczące stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium dla najlepszych doktorantów należy składać do dziekanatu wydziału wychowania fizycznego (pokój nr 3) do dnia
18 października 2013 r. do godz. 15:00

Zarządzenie nr 27/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 16 września 2013 roku w sprawie terminu składania wniosków o świadczenia pomocy materialnej oraz wysokości podstawy naliczania stypendium socjalnego dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2013/2014 (pobierz)


Dla studentów studiów niestacjonarnych, którzy będą chcieli złożyć w/w wnioski o  udzielenie świadczenia pomocy materialnej  dodatkowo będzie dyżur  w sobotę  5 października 2013 r. oraz 12 października 2013 r.
w godzinach od 9.00 do 14.00.

Wnioski dot. stypendium socjalnego należy składać  w dziale właściwym do spraw studenckich (pokój nr 102).

Do pobrania:
zarządzenie Nr 20/2011 Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów (pobierz) (aneks 1) (aneks 2) (aneks 3) (aneks 4)
Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niz jednym kierunku studiów (pobierz)
Zaświadczenie o wynikach sportowych (pobierz)
Wykaz załączników do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy dla studentów
Zalacznik Nr 1 -stypendium socjalne w zwiekszonej wysokosci z tytulu zamieszkania (pobierz)
Zalacznik Nr 2 - stypendium specjalne dla osob niepelnosprawnych (pobierz)
Zalacznik Nr 3 - stypendium rektora dla najlepszych studentow (pobierz)
Zalacznik Nr 4 - zapomoga (pobierz)
Zalacznik Nr 5 - miejsce w Domu Studenta AWF Katowice (pobierz)

Wykaz załączników do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy dla doktorantów
Zarzadzenie Nr 21 2011-Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów (pobierz) aneks nr 1
Zalacznik Nr 1 -stypendium socjalne w zwiekszonej wysokosci z tytulu zamieszkania (pobierz)
Zalacznik Nr 2 - stypendium specjalne dla osob niepelnosprawnych (pobierz)
Zalacznik Nr 3 - stypendium dla najlepszych doktorantow (pobierz)
Zalacznik Nr 4 - zapomoga (pobierz)
Zalacznik Nr 5 - miejsce w Domu Studenta AWF Katowice(pobierz)

 

UWAGA  DOKTORANCI

Wydziału Wychowanie Fizyczne

Uczestnicy Studiów Doktoranckich

Informuję, że do dnia 15 października 2013 roku w pokoju nr 3 przyjmowane będą wnioski o zwiększenie stypendium doktoranckiego.

Zarządzenie Nr 23/2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium
doktoranckiego z dotacji projakościowej (pobierz)


Uwaga Studenci i Doktoranci

Osoby zainteresowane stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2013/2014 mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów ministra wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia w dziekanacie Wydziału Wychowania Fizycznego (pokój nr 3).

Termin składania wniosków:

Studenci i Doktoranci - do 16 września 2013 r. 

Z uwagi na fakt, że kryteria, zasady przyznawania stypendium ministra oraz wniosek stypendialny uległy znaczącym zmianom w stosunku do poprzednich lat przed wypełnieniem wniosku prosimy o uważne zapoznanie się z przepisami.

DOKUMENTY DLA STUDENTÓW:

Dz.U.Nr 214 poz.1270 stypendium  ministra dla studentow (pobierz)

Informacja na temat stypendiow ministra za wybitne osiągniecia dla studentow na rok akademicki 2013 (pobierz)

Wzór wniosku o przyznanie studentowi stypendium ministra 2013-2014 (pobierz)

Zasady oceny wnioskow o stypendium ministra za wybitne osiagniecia dla studentów na rok akademicki 2013-2014(pobierz)

DOKUMENTY DLA DOKTORANTÓW:

Dz.U.Nr 214  poz. 1271 stypendium ministra dla doktorantow (pobierz)

Informacja na temat stypendiow ministra za wybitne osiągniecia dla doktorantow na rok akademicki 2013 (pobierz)

Wzór wniosku o przyznanie doktorantowi stypendium ministra 2013-2014 (pobierz)

Zasady oceny wnioskow o stypendium ministra za wybitne osiagniecia dla doktorantów na rok akademicki 2013-2014 (pobierz)

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.