Sylabusy

Sylabusy Kierunku Zarządzanie - 2020


Studia I stopnia

Grupa przedmiotów z zakresu nauk społecznych:
 • Podstawy zarządzania .pdf
 • Nauki o organizacji .pdf
 • Mikroekonomia .pdf
 • Finanse .pdf
 • Matematyka .pdf
 • Statystyka opisowa .pdf
Grupa przedmiotów kierunkowych:
 • Zachowania organizacyjne .pdf
 • Etyka w zarządzaniu .pdf
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi .pdf
 • Zarządzanie jakością .pdf
 • Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami unijnymi .pdf
 • Zarządzanie innowacjami .pdf
 • Marketing .pdf
 • Rachunkowość finansowa .pdf
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw .pdf
 • Ochrona własności intelektualnej .pdf
 • Metodologia badań naukowych .pdf
 • Metodologiczne podstawy projektowania .pdf
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych:
 • Język angielski .pdf
 • Technologia informacyjna .pdf
 • Prawo .pdf
 • Psychologia .pdf
 • Socjologia .pdf
 • Historia gospodarcza .pdf
 • Podstawy nauczania na odległość .pdf
 • Wychowanie fizyczne .pdf
Praktyki:
 • Praktyka w zakresie specjalności .pdf
 • Praktyka w zakresie zarządzania .pdf
Grupa przedmiotów z zakresu specjalności ZTHG:
 • Rynek turystyczny .pdf
 • Ekologiczne uwarunkowania turytyki .pdf
 • Gastronomia i towaroznawstwo .pdf
 • Hotelarstwo .pdf
 • Ekonomika w turystyce, hotelarstwie i gastronomii .pdf
 • Programowanie i obsługa ruchu turystycznego .pdf
 • Podstawy turystyki .pdf
 • Geografia turystyczna .pdf
Grupa przedmiotów z zakresu specjalności ZS:
 • Marketing w sporcie .pdf
 • Outsourcing usług w sporcie .pdf
 • Organizacja imprez sportowych .pdf
 • Zarządzanie infrastrukturą sportową .pdf
 • Ekonomika sportu .pdf
 • Sponsoring w sporcie .pdf
 • Podstawy sportu .pdf
 • Systemy szkolenia w sporcie .pdf
Grupa przedmiotów językowych:
 • Język hiszpański - od podstaw .pdf
 • Język niemiecki - od podstaw .pdf
 
Grupa przedmiotów z nauk społecznych:
 

    Semestr II

 • Organizacja żywienia człowieka .pdf
 • Mobile marketing .pdf
 • Ochrona praw konsumenta .pdf
 • Projektowanie działalności małych i średnich firm .pdf
 • Psychologiczne aspekty zarządzania .pdf
 • Polski język migowy, system językowo-migowy .pdf

    Semestr III

 • Badania marketingowe z wykorzystaniem eyetracekra .pdf
 • Management - selected issues .pdf
 • Komunikacja medialna w sporcie, turystyce i ochronie zdrowia .pdf
 • Logistyka w sporcie .pdf
 • Metodyka sprzedaży w usługach .pdf
 • Polityka regionalna i strategie rozwoju sportu i turystyki .pdf
 • Socjologiczne aspekty komunikacji społecznej .pdf
 • Zarządzanie projektami z funduszy Unii Europejskiej .pdf
 • Zarządzanie wizerunkiem i tożsamością organizacji .pdf
 • Zarządzanie markowym produktem gastronomicznym .pdf

    Semestr IV

 • Badanie marketingowe .pdf
 • Event marketing .pdf
 • Język migowy w zarządzaniu .pdf
 • Komunikacja wewnętrzna w organizacji .pdf
 • Prawo w działalności gospodarczej .pdf
 • Ryzyko w procesach gospodarczych .pdf
 • Ubezpieczenia w sporcie i turystyce .pdf
 • Zarządzanie środowiskiem .pdf
 • Zarządzanie wolontariatem .pdf

    Semestr V

 • Marketing regionów turystycznych .pdf
 • Marketing research .pdf
 • Prawo pracy .pdf
 • Przekształcenia własnościowe .pdf
 • Turystyka na obszarach chronionych
 • Tutoring jako innowacyjna metoda rozwijania kreatywności i samodzielnego myślenia .pdf
 • Zarządzanie organizacjami pozarządowymi .pdf
 • Zarządzanie osobowością menedżerską .pdf
 • Zarządzanie podatkami .pdf

    Semestr VI  

 • Bezpieczeństwo w sporcie i turystyce .pdf
 • Gospodarka a środowisko i ekologia .pdf
 • Metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych .pdf
 • Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w sporcie i turystyce .pdf
 • Podstawy turystyki biznesowej .pdf
 • Prawo i organizacja imprez .pdf
 • Psychologia reklamy i public relations .pdf
 • Standardy jakości w organizacjach turytycznych i rekreacyjnych .pdf
 • Wykorzystanie systemów klasy ERP i CRM w nowoczesnych przesdsiębiorstwach .pdf
 
Grupa przedmiotów z nauk o zarządzaniu w Kulturze Fizycznej:
 
    Semestr II
 • Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na wodzie - kajakarstwo .pdf
 • Trening pozdrowotny menedżera - body&mind .pdf
 • Współczesne szanse i zagrożenia rozwoju sporu i turystyki .pdf
 • Zarządzanie klubem sportowym .pdf
 • Organizacja sportowych imprez kolarskich .pdf
    Semestr III
 • E-sport (sporty elektroniczne) .pdf
 • Organizacja zimowych imprez sportowo-rekreacyjnych - narciarstwo / snowboard .pdf
 • Trening psychosomatyczny w pracy menedżera .pdf
 • Turystyka i sport osób niepełnosprawnych .pdf
    Semestr IV
 • Aspekty niepełnosprawności w sporcie i turystyce .pdf
 • Profilaktyka ruchem .pdf
 • Zarządzanie kadrami w Kulturze Fizycznej .pdf
 • Zarządzanie usługami rekreacyjnymi typu - outdoor - jogging .pdf
 • Prawne aspekty patologii w sporcie i turystyce .pdf
    Semestr V
 • Animacja czasu wolnego .pdf
 • Mindfulness w biznesie .pdf
 • Organizacja turystyki aktywnej na obszarach górskich - turystyka górska .pdf
 • Orientalne techniki pracy z umysłem .pdf
 • Produkt rekreacyjny jako subprodukt gminy i miasta .pdf
    Semestr VI
 • Aktywność fizyczna w biznesie .pdf
 • Menedżer zdrowego stylu życia .pdf
 • Organizacja imprez turystycznych na wodzie - żeglarstwo jachtowe / windsurfing .pdf
 • Organizacja kolarskich zajęć rekreacyjnych .pdf
 • Produkty innowacyjne w Kulturze Fizycznej i turystyce .pdf

 

Studia II stopnia

Grupa przedmiotów treści podstawowych:
 • Koncepcje zarządzania organizacjami .pdf
 • Makroekonomia .pdf
 • Prawo o zarządzaniu przedsiębiorstwem .pdf
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu .pdf
 • Statystyka matematyczna .pdf
 • Teoria podejmowania decyzji .pdf
 • Organizacja i metodologia badań naukowych .pdf
Grupa przedmiotów treści kierunkowych:
 • Zarządzanie strategiczne .pdf
 • Zarządzanie procesami .pdf
 • Zarządzanie kapitałem inteketualnym .pdf
 • Zarządzanie kulturą organizacyjną .pdf
 • Inwestycje rzeczowe i kapitałowe .pdf
 • Psychologia w zarządzaniu .pdf
 • Rachunkowość zarządcza .pdf
 • Zarządzanie zmianą .pdf
 • Seminarium magisterskie .pdf
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych:
 • Język angielski .pdf
Grupa przedmiotów z zakresu specjalności ZOSiT:
 • Strategie rozwoju organizacji sportowych i turystycznych .pdf
 • Metody i narzędzia doskonalenia jakości w organizacjach sportowych i turystycznych .pdf
 • Kierunki rozwoju sportu i turystyki .pdf
 • Inżynieria zrównoważonego rozwoju .pdf
 • Badania rynkowe w organizacjach sportowych i turystycznych .pdf
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne w organizacjach sportowych i turystycznych .pdf
 • Zarządzanie marketingowe w organizacjach sportowych i turystycznych .pdf
Grupa przedmiotów z zakresu specjalności ZKL:
 • Premiowanie pracy i systemy wynagradzania .pdf
 • Przywództwo i procesy decyzyjne .pdf
 • Innowacje w kształtowaniu kapitału ludzkiego .pdf
 • Komponenty kapitału ludzkiego organizacji .pdf
 • Perswazja i techniki negocjacyjne .pdf
 • Coaching i rozwój kompetencji .pdf
 • Modele strategii personalnej .pdf
Grupa przedmiotów z zakresu specjalności ZB:
 • Zarządzanie bezpieczeństwem jednostki .pdf
 • Problemy bezpieczeństwa wybranych regionów świata .pdf
 • Bezpieczeństwo w różnych sferach działaloności gospodarczej .pdf
 • Podstawy zarządzania bezpieczeństwem .pdf
 • Praca negocjatora kryzysowego .pdf
 • Zarządzanie jakością w aspekcie bezpieczeństwa .pdf
 • Organizacja procesów przepływu informacji .pdf
 • Przygotowanie sprawnościowe grup dyspozycyjnych .pdf
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w trakcie zgromadzeń oraz imprez sportowych .pdf
 • Optymalizacja procesów przepływu informacji .pdf
Grupa przedmiotów z nauk społecznych:
 • Analiza finansowa .pdf
 • Analiza systemowa .pdf
 • Badania efektów kampanii sponsoringowych .pdf
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne .pdf
 • Coaching i kierowanie zespołem w organizacji .pdf
 • Communication management .pdf
 • E-business management .pdf
 • Ekonomia menedżerska w sektorze gastronomii .pdf
 • Ekonomika miast i regionów .pdf
 • Ekonomika systemów techniczncyh w obiektach sportowych i turystycznych .pdf
 • Etykieta w biznesie .pdf
 • Inteligencja emocjonalna w praktyce zawodowej .pdf
 • International marketing research .pdf
 • Inżyniering i projektowanie procesów biznesowych .pdf
 • Kuratela sądowa .pdf
 • Lean Management w organizacjach usługowych .pdf
 • Logistyka bezpieczeństwa .pdf
 • Metody i techniki organizacyjne .pdf
 • Metody wspomagające podejmowanie decyzji w organizacjach sportowych i turystycznych .pdf
 • Międzynarodowe badania marketingowe w turystyce i sporcie .pdf
 • Organizacja i technika pracy w obiektach gastronomicznych .pdf
 • Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa .pdf
 • Prawo międzynarodowe .pdf
 • Prawo ochrony konkurencji .pdf
 • Prawo organów ochrony prawnej stosunku pracy .pdf
 • Rozpoznanie i przeciwdziałanie manipulacji w gospodarce .pdf
 • Rozwój zrównoważony w gospodarce .pdf
 • Optymalizacja procesów przepływu informacji .pdf
 • Quality management .pdf
 • Self-Management in workplace .pdf
 • Six Sigma w rozwiązywaniu problemów w organizacjach usługowych .pdf
 • Socjologia reklamy i zachowań rynkowych .pdf
 • Strategia zarządzania bezpieczeństwem międzynarodowym .pdf
 • Strategic management - selected issues .pdf
 • Symulacje i gry biznesowe .pdf
 • Techniki i narzędzia negocjacyjne .pdf
 • Uzależnienia technologiczne .pdf
 • Warsztaty motywacyjne .pdf
 • Web Content Management .pdf
 • Wieloaspektowe zarządzanie czasem .pdf
 • Wykorzystanie eyetrackera w badaniach naukowych .pdf
 • Zarządzanie atrakcjami turystycznymi w Polsce i na świecie .pdf
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w państwach NATO .pdf
 • Zarządzanie kompetencjami z elementami prawa pracy .pdf
 • Zarządzanie markowym produktem gastronomicznym .pdf
 • Zarządzanie międzynarodowe korporacjami .pdf
 • Zarządzanie rezerwami strategicznymi państwa .pdf
 • Zarządzanie ryzykiem w organizacji .pdf
 • Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym w korporacjach .pdf
 • Zarządzanie stresem .pdf
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni .pdf
 • Metodyka sprzedaży w usługach .pdf
Grupa przedmiotów z nauk o zarządzaniu w KF:
 • Arbitraż w sporcie .pdf
 • Ćwiczenia fizyczne jogi jako technika antystresowa .pdf
 • Innowacyjne formy wodnych usług rekreacyjnych - aqua fitness .pdf
 • Modele biznesowe w organizacjach sportowych .pdf
 • Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego w zimie - narciarstwo snowboard .pdf
 • Organizacja i zarządzanie aktywnymi formami spędzania wolego czasu w lecie - Nordic Walking .pdf
 • Organizacja imprez turystycznych i sportowych .pdf
 • Organizacja rejsu morskiego .pdf
 • Organizacja turystyki pieszej - trekking .pdf
 • Organizacja wyjazdow rowerowych .pdf
 • Organizacja i zarządzanie rekreacyjnymi formami strzelectwa .pdf
 • Organizacja sportu i turystyki w jednostkach samorządu terytorialnego .pdf
 • Planowanie i organizacja czasu wolnego na wodzie - kajakarstwo .pdf
 • Prawne aspekty instytucji sportu i turystyki .pdf
 • Rola i zadania stewardów w sporcie .pdf
 • Rynek produktów sportowo-turystycznych osób niepełnosprawnych .pdf
 • Specyfika zarządzania dużymi obiektami sportowo-widowiskowymi .pdf
 • Sport i turystyka w Unii Europejskiej .pdf
 • Trening psychosomatyczny menedżera - pilates .pdf
 • Usługi hotelowe w turystyce biznesowej .pdf
 • Usługi rekreacyjno-sportowe w różnych grupach wiekowych .pdf
 • Zarządzanie bezpieczeństwem imprezy masowej .pdf
 • Zarządzanie infrastrukturą sportowo-turystyczną regionu .pdf
 • Zarządzanie karierą zawodową w sporcie i turystyce .pdf
 • Zarządzanie stresem - techniki relaksacyjne .pdf
 • Zarządzanie usługami rekreacyjnymi typu indoor - body shape .pdf
 • Zarządzanie usługami rekreacyjnymi typu survival .pdf
 • Zdrowy styl życia - zarządzanie sobą .pdf
Grupa przedmiotów językowych:
 • Język hiszpański .pdf
 • Język niemiecki .pdf

 

Sylabusy kierunku Zarządzania - 2018


I stopień 2018 (pobierz)

 

II stopień 2018 (pobierz)

 

II stopień - seminarium magisterskie.pdf

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.